(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, trong những năm qua đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Thiệu Hóa đã hăng hái tham gia phong trào: “Tuổi trẻ Thiệu Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện nhiều công trình, việc làm cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfVtwcXbEqWPhu7h9cWPhu69xLTfEqWbhu4NrKlvhu4tycHFm4buHdiZ9KFFy4buRZltx4buhZVtR4buFZsOqclvhu4RtN1vhuqnhu4Vya+G7g1tw4bun4bqpW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rW2rhu5VmIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KOG7ouG7hThxW+G7hXJ2W+G7sTdmW3Hhu6FuW+G7r3Jr4buDW+G7iWfhuqnhu4U/W3Foa+G7hVtr4buDcnbDqms/W3A4a+G7g1txYWxb4bqpw7o3W3Fy4buRZltx4buhZT9bceG7oWxr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhuqFqW+G7n3I3W2JsOWtb4buxZuG6uWs/W3Hhu4U3a+G7hVtrZuG6uWtbLELhu7BRSy5b4buFcnbDqmtbUeG7hWbDqnJb4buEbTdbYsOgW+G7heG6oWvhu4Nb4buFOGZbceG7hTdqW+G7g2Y3W+G7o+G7hWxr4buDW3Hhu6E5bCpb4oCcUXLhu5FmW3Hhu6FlW1Hhu4Vmw6pyW+G7hG03W+G6qeG7hXJr4buDW3E3dlvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZuKAnT9bceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtba+G7hWbhur1yW+G6qeG7jWvhu4NbceG7oWhr4buFP1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5alvhuql1W3Hhu4Xhur8/W+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1vEqTlqW3Hhu4U3dlti4buRZlvhuqtmw6prW2phbFtr4buNa+G7g1tx4buF4buNazohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNV1d4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzJdIuG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIjEgLyBdMOG6q11dNTIgMTNxMTIwMzHEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uDQ2NH1bN8SpceG7uH1RcuG7kWZbceG7oWVbUeG7hWbDqnJb4buEbTdb4bqp4buFcmvhu4NbcOG7p+G6qVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZn1b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9Ml0ifVsvKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KOG7hHJ2w6prW2JsOWtbUeG7hWbDqnJb4buEbTdbccSDa+G7g1vhu59yOVvhuqnhu4VsW+G7hW/huqlbcGZr4buFW+G6qW1b4buFbDlrW+G6qcOha+G7hVvhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWtb4bux4bul4buZa1vEqeG6uWtbceG7oWxr4buDW+G7hW/huqlbccOi4bujOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7hHJ2w6prW2JsOWtbUeG7hWbDqnJb4buEbTdb4bqpbVsxIlvhuqnhu5lbcOG7m1tibDlrW+G7seG7lWZbNDJdXVtC4buwUUs6W+G7rjjhuqlbYmlr4buFW+G7ocOyW+G7sTdmW3Hhu6FuP1tx4buhOOG6qeG7hVtr4buFZsOqalvhuqnDujdbcXLhu5FmW3Hhu6FlW3Hhu6Fsa+G7g1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZlssS1FKLj9b4bqpOOG6qVvhuqnhu5lbcOG7m1tibDlrW2LDoFtxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVti4bqldltqYWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtxcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWs/W+G7scOia1tiw7Rr4buDW0Lhu7BRS1txZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVtx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2Zb4buFZsOqclvhu59yw6Fb4buj4buFbGvhu4NbceG7oTlsW+G7sTlbYmFxW2Lhu6XGoeG6qVtr4buF4bura+G7g1vhu4nhurtxW+G7n3LDoVtiOGvhu4Nb4buJ4bq/OltL4buFZuG6vXJb4bqp4buNa+G7g1tx4buhaGvhu4U/W+G7o+G7heG6tWtb4buxZsOq4bqpW3Hhu4U3a+G7hVtrZuG6uWtbxKk5altiw6Bb4bqpbVtw4bun4bqpW8SpN2tbccOzNz9bcWFsW+G7hWbDqnJb4buna+G7g1txZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVvhu7E5W2Lhu6XGoeG6qVtr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW2I4a+G7hVvhu4NmOFvhuqk3bDohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqh1W3Hhu4Xhur9bQuG7sFFLW+G7hXJ2w6prW1Hhu4Vmw6pyW+G7hG03W2LDoFtxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVvhu4Xhu6Xhu5tr4buDW+G7p2vhu4Nb4buxOVtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhu7Fmw6rhuqlbYsOhaltr4buFw6JrW+G6qTjhuqlb4bqp4buNa+G7g1tx4buhaGvhu4U/W+G7o+G7heG6tWtb4buxZsOq4bqpW3Hhu4U3a+G7hVtrZuG6uWtba+G7heG7pVtCS1Hhu7BbceG7hTdqW+G7g2Y3W8SpOWpbceG7hcO6dlvEqcahZltqdDdb4buJ4buF4buNP1vhuqtydltx4buhaFvhu7E5W+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW3Hhu49xW2JsYWtbYuG7peG7l2vhu4NbceG7hTdr4buFW2tm4bq5a1txxrBb4bufcsOhaz9bceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4buhN1vhu59y4bq3a1vhu59yZHFb4bqrb2tb4buxw6pbcGZr4buFW2rhu41mW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDP1ti4bul4buXa+G7g1vEqTlr4buDP1tr4buDw7Jb4buvbWo/W+G7ieG6u3Fb4buFxqHhu6Nb4bux4buVZlvhuqk44bqpW+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW+KAnEvhu4M5dlvhuqnhu4XDultr4buFw6JxW+G7rzdr4buF4oCdP1vigJxL4buDOXZbceG7heG7p1s0W2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rW2rhu5Vm4oCdW+G7m1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNDY14buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzIwIuG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIjEgLyI2NOG6q10iM10iXV1xIjQgIiLEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uDUiNn1bN8SpceG7uH1RcuG7kWZbceG7oWVbUeG7hWbDqnJb4buEbTdb4bqp4buFcmvhu4NbcOG7p+G6qVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZn1b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NDY1fVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MjAifVsvKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KELhu7BRS1tx4buFN2pb4buDZjdbcDdrW8Sp4bqz4bujW2rEg3Fb4bqtw6Nr4buDP1txYWxbxKly4buPa+G7g1ti4bq/W3Hhu6HDtWvhu4Nb4buFbDc6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buIZsOqa1txbDlrP1vhuqnDumvhu4Nb4bqp4buPW+G7sTlb4bqrcnZbceG7oWhb4buFbGFxW2LDtGvhu4Nb4buFZsOqclvhu59yw6FbIDVbauG7jVvhu4Voa+G7hVvigJxR4buFN2vhu4Vba2bhurlrW+G7r3Jr4buDW+G7iWfhuqnhu4Vb4bqtw6FsW+G7scOqW2rhu41mW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buD4oCdW+G7m1vhuqk44bqpW+G7r8OgP1tx4buFaVtx4buh4bqzazpbSuG7k2Zba+G6oWpbceG7hTlr4buFW8Spw6Lhu6NbceG7oeG6uWtbIiBbYsO0Zlvhu4Voa+G7hVtx4buFN2vhu4Vba2bhurlrW+G7r3Jr4buDW+G7iWfhuqnhu4VbceG7hTdqW+G7g2Y3W2LDoWpb4bqtw6FsWzdrW2tma+G7hVstW3Hhu6HDonFbccawP1s3a1txbDlrW+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7g1tx4buhbGvhu4Nb4bqpOOG6qVvhuqtp4bujW8Sp4buBW3HhurtxP1vhuqk44bqpW+G7iXhbceG7hWhbceG7j3Fba+G7g+G7hWbDquG7o1tR4buE4buiUVvhu55y4buP4bqpW+G7g2Y34oCmIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbYmw5a1txbDlrW+G7hXJ2w6prW2LDoFtx4buFN2pb4buDZjdb4buF4buZa1syXV1b4bqp4buNa+G7g1tx4buhaGvhu4U/W+G7o+G7heG6tWtb4buxZsOq4bqpW+G6qcO6N1tx4buFN2vhu4Vba2bhurlrP1vhuql1W3Hhu4Xhur9bceG7hTdqW+G7g2Y3W8SpOWpbMDJb4buJalti4bul4buXa+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nba8O0Zltiw7Vr4buDP1txcltw4bupN1tr4buFOVvhuq1mN1tx4bul4buba+G7g1trZsOqaj9bxKk5alsgOiIgIltqW2Lhu6Xhu5dr4buDW3Hhu6E3a+G7hVvhuq1n4bqp4buFW+G7hW83P1vhu4VsOWtbceG7hTlr4buFW+G6q8awWzhrW+KAnOG6qMO0cVtiZsOqa1tr4bubW+G7hWw34oCdW3FhZltx4buFaVtx4buh4bqza1tR4buFZsOqclvhu4RtNyZb4bufcmRxW+G7seG7jWZb4buxY1tx4buh4bq5a1siIDVb4buJaltx4bul4buXa+G7g1vhu6E5bFtx4buhbGvhu4Nb4buJ4buFclvhuqvhurdrW+G6qeG7pSZbcXJbcOG7qTdba+G7hTlb4bux4bqha1vhu4VtN1tx4buF4buNayZb4bqp4bqjalsgNVvhuq1m4bq/a1tibGFrW2Lhu6Xhu5dr4buDW0JsOWtbceG7hTdr4buFW2tm4bq5a1txxrBb4bufcsOha+KAplvhu7Hhu5VmW3Hhu5Fr4buDW+G7g2Y4W3Hhu6FpW3Hhu6HhurlrWzBbccO9W2LDtWvhu4Nb4buxOVvhu4PhurVrWyAyOl1dXVtr4buDOXZb4bqp4buNa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNV1d4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzIwMOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIjEgLyI2NOG6q10iM10gXTVxICIwMDXEqV064buL4buj4buDJeG7oeG7uCIwXX1bN8SpceG7uH1RcuG7kWZbceG7oWVbUeG7hWbDqnJb4buEbTdb4bqp4buFcmvhu4NbcOG7p+G6qVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZn1b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MjAwfVsvKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KELhu7BRS1vhu4VydsOqa1tR4buFZsOqclvhu4RtN1tx4buFN2pb4buDZjdb4bufcmRxW+G6q29rW+G7scOqW3Bma+G7hVtq4buNZltx4buh4bul4buXa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu4RydsOqa1tibDlrW+G7o+G7heG7j2Zb4buFxqHhu6Nb4bux4buVZlvhuqjhu41r4buDW3F2W+G6qDdra2xrW+G7sGbDqnFbSzdqW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3Zlvhuqnhu41r4buDW3Hhu6Foa+G7hVti4bul4buXa+G7g1tiZsOqa1vigJxR4buF4bqj4bujW3A4a+G7g1ti4bul4buXa+G7g1vhu59y4bq54oCdW3FhZlvhu6/DoFtR4buFZsOqcltR4buFaWvhu4Vb4bux4buVZlvhuqnhu4Vm4bq9clvhuqs5ZlsgW+G7iWpbYuG7peG7l2vhu4NbYmbDqmtb4bqp4buFZuG6u3JbcDhr4buDW3Hhu6FpW+G7g2Y4WzJdW3Hhu6Fmw6pyW2LDtWvhu4M6W1HEg2vhu4Nb4buF4buZa1swOl1dXVtwcuG6s3Fb4bufcjlb4bqp4buFbFvhu4NmN1tiaGvhu4Vb4bqp4buFZ2vhu4VbcDjhuqnhu4U/W+G7hW/huqlbcGZr4buFW+G6qW1b4buFbDlrW+G6qcOha+G7hVvhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWtbceG7oWlb4buDZjhb4buF4buZa1swW3HDvVtiw7Vr4buDJlvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1syW2vhu4Phu41mW2vhu4U5W+G7iOG7heG6oWtb4bufcjlr4buDW2LDs1vhuqnhu4VsW+G7hW/huqlbcGZr4buFW2vhu4Phu4XDqGxb4bqpbVvhu4VsOWtb4bqpw6Fr4buFW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1tx4buhaVvhu4NmOFvhu4PhurVrWzJdXVtx4buhZsOqcltiw7Vr4buDJlvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tq4buVZlsyW+G7ieG7hXJb4buxcmZb4bqp4buF4buZZlvhuqnhu4VsW3Hhu4Vm4bq7cltr4buFZltx4buhaVvhu4NmOFvhu4Xhu5lrWzAyXVtx4buhZsOqcltiw7Vr4buD4oCmIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqs4bq5a1vhuqlha+G7hVtibT9b4bqpOOG6qVvhuqnhurPhu6Nb4bqtw7RbYmw5a1tiw6Bb4buJ4buF4bqva+G7g1tiaWvhu4Vb4buxN2ZbceG7oW4/W3Hhu6E44bqp4buFW2vhu4Vmw6pqW3Hhu6Fsa+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbcWbhurvhu6NbcXXhuqlbYuG6pXZbamFr4buFW+G6qTjhuqlb4buFbGFxW2LDtGvhu4Nb4buF4buTW3Hhu6HGoVtx4buFN2vhu4Vba2bhurlrW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buJZmvhu4VbceG6uzpbUeG7heG7jWvhu4Nb4bufcjdba+G7g3LDtWtb4bux4buPa1vhu7E3dltxxalbS+G7g+G6t2tb4buFOWvhu4Nb4bqo4buFZ2vhu4VbcDjhuqnhu4Vb4buvw6Bb4buFw7RmW1Hhu4U3a+G7hVvhu4RtNz9b4buF4bul4buVa+G7g1vhuqvhuqdrW3Hhu4U3a+G7hVtrZuG6uWtbxKnDouG7o1vhuqvGsFs4a1vhu7E3dlvhu7Hhu49rW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1tww6FrW+G7r3LhurNxP1vhu4lma+G7hVvhuqtsN2vhu4U/W+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2vhu4Vm4bq9cltq4buNW+G7hWhr4buFW+G7iWZr4buFW3Hhurtb4buFZsOqclvhu59yw6E6W1FsOWtb4buFcnbDqmtb4bqpbVvhu4PhurVrWzJdXVtq4buNW+G7hWhr4buFW3Hhu4U3a+G7hVtrZuG6uWtb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7iWZr4buFW3Hhurs/W+G7g2bDoWZb4bufcnbhurtxW+G7sWbDquG6qVvEqTlqW+G6qeG7hWxba+G7hWbhur1yW8SpN2xbYsO0a+G7g1txYWZbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqsw6Nr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6qeG7jWvhu4NbceG7oWhr4buFP1vhu6Phu4XhurVrW+G7sWbDquG6qVvhuql1W3Hhu4Xhur8/W3Fy4buRZltx4buhZVtR4buFZsOqclvhu4RtN1tiw6Bb4bqp4buFcmvhu4NbcTd2P1vhu4Nt4bujW3Dhu6fhuqlbcWFsW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuq1m4bq7az9bxKk5altx4buFN3ZbYuG7kWZb4bqrZsOqa1tqYWxba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbauG7lWY/W+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1ti4bqldltr4buFN2vhu4VbcWbhurtrW2LDtFvhu7Hhur1bYmfhuqnhu4Vb4buFcnbDqmtba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbauG7lWZbceG7oWxr4buDW2vhuqFqWyBdICI6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu7VyceG7hWzhu6F9KFHhu4VyW1Hhu4XDunYhL+G7oyg=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]