(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, trong những năm qua đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Thiệu Hóa đã hăng hái tham gia phong trào: “Tuổi trẻ Thiệu Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện nhiều công trình, việc làm cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pygp4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEApZ+G7o+G7m+G7neG6v+G6u+G7qSMoOuG7nOG7o8Oy4bq/KeG7ncah4bqrKeG7nMOq4bq/ZeG7oynDiuG7iTIp4bq1w6rhu6PDrOG6vSnhu5t04bq1Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnDrG3DrOG6vSnhu53Dqm3DrCnDrcO14bq/Py/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOuG7lMOqM+G7nSnDquG7o+G7qSnhu6cy4bq/KeG7ncahxKkpxrDhu6PDrOG6vSlo4buB4bq1w6o9KeG7neG7h8Osw6opw6zhur3hu6Phu6llw6w9KeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG6tXEyKeG7neG7o8Oy4bq/KeG7ncah4bqrPSnhu53GoeG7i8Os4bq9KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrDjDrSnhu5fhu6MyKeG6peG7izTDrCnhu6fhur9jw6w9KeG7ncOqMsOsw6opw6zhur9jw6wpKuG6pOG7puG7nMOMJinDquG7o+G7qWXDrCnhu5zDquG6v2Xhu6Mpw4rhu4kyKeG6pTcpw6o4w6zhur0pw6oz4bq/KeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIp4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu53GoTThu4tAKeKAnOG7nOG7o8Oy4bq/KeG7ncah4bqrKeG7nMOq4bq/ZeG7oynDiuG7iTIp4bq1w6rhu6PDrOG6vSnhu50y4bupKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnDrG3DrOG6vSnhu53Dqm3DrCnDrcO14bq/4oCdPSnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKcOsw6rhur/EkeG7oynhurVtw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqPSnhu6fhur9l4bq1KWk0w60p4bq1cCnhu53DqsOpPSnhur3hu4nhu5Up4buVw6rEg8OsKWk0w60p4budw6oy4bupKeG6pcOy4bq/KcOi4bq/ZcOsKcOtNeG7iynDrG3DrOG6vSnhu53Dqm3DrCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldPD7hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svez5bey97PH3Dojw8MF17WyLhu51bXX0iW2k8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkgMSAoKTJp4budWSjhu5zhu6PDsuG6vynhu53GoeG6qynhu5zDquG6v2Xhu6Mpw4rhu4kyKeG6tcOq4bujw6zhur0p4bubdOG6tSnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0pw6xtw6zhur0p4budw6ptw6wpw63DteG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF08PigpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOsOK4buj4bupZcOsKeG6peG7izTDrCnhu5zDquG6v2Xhu6Mpw4rhu4kyKeG7ncOhw6zhur0p4buX4bujNCnhurXDquG7iynDqmrhurUp4bub4bq/w6zDqinhurXhu4kpw6rhu4s0w6wp4bq1NsOsw6opaMOq4buJKWjDqjjDrCnhu6dz4buPw6wpaWPDrCnhu53GoeG7i8Os4bq9KcOqauG6tSnhu53huq/hu5UkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOK4buj4bupZcOsKeG6peG7izTDrCnhu5zDquG6v2Xhu6Mpw4rhu4kyKeG6teG7iSlbPinhurXhu48p4bub4buTKeG6peG7izTDrCnhu6fDteG6vykgXTw8KeG6pOG7puG7nMOMJCnGrzPhurUp4bql4buDw6zDqinGoWwp4bunMuG6vynhu53GocSpPSnhu53GoTPhurXDqinDrMOq4bq/ZcOtKeG6tXEyKeG7neG7o8Oy4bq/KeG7ncah4bqrKeG7ncah4buLw6zhur0pxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KcOsbcOs4bq9KeG7ncOqbcOsKcOtw7Xhur8pKsOM4bucw40mPSnhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bql4buLNMOsKeG6pTcp4bud4buB4bq1w6op4bq1w7rhurUp4bql4bqx4bupKcOtNcOsw6op4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4bud4buj4bupY8OsKeG7ncah4buj4bupxJHDrD0p4bun4bqvw6wp4bqlw7PDrOG6vSnhuqThu6bhu5zDjCnhu53hu4HhurXDqinhurXDuuG6tSnhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynDquG6v2Xhu6Mp4buX4bujNinhu5XDquG7i8Os4bq9KeG7ncahNOG7iynhu6c0KeG6pTXhu50p4bqlc+G7keG6tSnDrMOq4bulw6zhur0paGThu50p4buX4bujNinhuqUzw6zhur0paMOpJCnDjMOq4bq/xJHhu6Mp4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqj0p4buVw6rEg8OsKeG7p+G6v2XhurUp4budw6oyw6zDqinDrOG6v2PDrClpNMOtKeG6pTcp4bq14buJKeG7m3ThurUpaTLDrCnhu51rMj0p4budNeG7iynDquG6v2Xhu6MpdMOs4bq9KeG7neG7geG6tcOqKeG6tcO64bq1KeG7pzQp4bqlc+G7keG6tSnDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG6pTPDrMOqKeG6veG6vzMp4bq1MuG7iyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bq0cCnhu53DqsOpKeG6pOG7puG7nMOMKcOq4buj4bupZcOsKeG7nMOq4bq/ZeG7oynDiuG7iTIp4bqlNynhu53hu4HhurXDqinhurXDuuG6tSnDqnPhu5PDrOG6vSl0w6zhur0p4bunNCnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG7p+G6v2XhurUp4bqlNsOtKcOsw6rhuq/DrCnhurUz4bq1KeG6tW3DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6o9KeG7lcOqxIPDrCnhu6fhur9l4bq1KeG7ncOqMsOsw6opw6zhur9jw6wpw6zDqnMp4bqkw4zhu5zhu6Yp4budw6oyw60p4bq94bq/MilpNMOtKeG7ncOqceG7qSlp4buR4bq/KcOt4buhMilow6ptPSnDouG7o+G7qSnhu53GoeG7hynhu6c0KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeG7nW7hu50p4bql4buLNcOsKeG6pXPDtMOs4bq9KeG7ncOqMsOsw6opw6zhur9jw6wp4budw7op4buX4bujNsOsPSnhu53DsinhurXDqnThurUpxqEyKeG7l+G7o+G6o8OsKeG7l+G7o+G6reG7nSnDomrDrCnhu6dlKeG7m+G6v8Osw6opw61t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur09KeG6pXPDtMOs4bq9KWk0w6zhur09KcOs4bq9bCnGsOG7icOtPSloZOG7nSnDquG7keG7lSnhu6fDteG6vynhurUz4bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeKAnMOM4bq9NOG7qSnhurXDqnEpw6zDquG6r+G7nSnGsDLDrMOq4oCdPSnigJzDjOG6vTThu6kp4budw6p0KSApw6xtw6zhur0p4budw6ptw6wpw63DteG6v+KAnSnhu5Mp4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKSAxMOG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfT7hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svez5bey8+MSDDojw+Ijw+PDzhu50+IHs+Pmk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkwPjEoKTJp4budWSjhu5zhu6PDsuG6vynhu53GoeG6qynhu5zDquG6v2Xhu6Mpw4rhu4kyKeG6tcOq4bujw6zhur0p4bubdOG6tSnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0pw6xtw6zhur0p4budw6ptw6wpw63DteG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSggMTAoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19PigpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6pOG7puG7nMOMKeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIp4bubMsOsKWnDo+G7lSnDrcOh4budKeG6s2HDrOG6vT0p4budNeG7iylp4bujbsOs4bq9KeG6pcOpKeG7ncahb8Os4bq9KcOq4buLMiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6SOG6v2XDrCnhu53hu4s0w6w9KeG6tXHDrOG6vSnhurVuKeG7pzQpw6Lhu6Phu6kp4budxqHhu4cpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0pw6rhur9l4bujKeG7l+G7ozYpezApw61tKcOq4buHw6zDqinigJzhu5zDqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKcaw4bujw6zhur0paOG7geG6tcOqKeG6szbhu4sp4bunZSnDrW3hur8p4budxqFzw7TDrOG6veKAnSnhu5Mp4bq1M+G6tSnGsDc9KeG7ncOq4buDKeG7ncahw6PDrCQpw43hu43hur8pw6w4w60p4budw6o0w6zDqilp4bqv4buVKeG7ncahY8OsKT57KeG6pcOz4bq/KcOq4buHw6zDqinhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKcaw4bujw6zhur0paOG7geG6tcOqKeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIp4bqlNsOtKeG6szbhu4spMsOsKcOs4bq/w6zDqiktKeG7ncah4bqv4budKeG7ncO6PSkyw6wp4bud4buLNMOsKeG6veG6vzLhu4sp4budw6ptw6zhur0p4budxqHhu4vDrOG6vSnhurUz4bq1KcOi4buD4buVKWnhurkp4budZOG7nT0p4bq1M+G6tSlo4buxKeG7ncOq4buHKeG7nW7hu50pw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bucw4rhu5Thu5wp4buW4bujbuG6tSnhur3hur8y4oCmPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMOyKeG6tcOqdOG6tSnhuqXhu4s0w6wp4bud4buLNMOsKcOq4buj4bupZcOsKeG6pTcp4budw6oyw60p4bq94bq/MinDquG7j8OsKV08PCnhurVtw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqPSnhu5XDqsSDw6wp4bun4bq/ZeG6tSnhurVxMinhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsPSnhurVwKeG7ncOqw6kp4budw6oyw60p4bq94bq/MilpNMOtKX1dKWjDrSnhuqVzw7TDrOG6vSnhur3hur8y4buLKeG7ncOqbcOs4bq9KcOsw7Phur8p4bqlb8Os4bq9PSnhu53hu6Mp4bubw7kyKcOsw6o0KeG6s+G6vzIp4budc+G7k8Os4bq9KcOs4bq/ZcOtPSlpNMOtKXskPns+KcOtKeG6pXPDtMOs4bq9KeG7ncahMsOsw6op4bqz4buB4bq1w6opw6pqMj0pw6rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinDosO6KTPDrCnigJzhurTDs+G7nSnhuqXhur9lw6wpw6zhu5Mpw6rhu4sy4oCdKeG7nTXhur8p4budw6rhu4Mp4budxqHDo8OsKeG7nMOq4bq/ZeG7oynDiuG7iTIjKeG7l+G7o+G6reG7nSnhu6dt4bq/KeG7p+G6pynhu53GoWPDrCk+ezApaMOtKeG7nXPDtMOs4bq9KcahNOG7iynhu53GoeG7i8Os4bq9KWjDquG7oynDouG6o8OsKeG6tXMjKeG7neG7oynhu5vDuTIpw6zDqjQp4bunOMOsKcOq4buJMinhu53Dqm3DrCMp4bq1OcOtKXswKeG6s+G6v8Opw6wp4bql4buLNcOsKeG6pXPDtMOs4bq9KeG6pOG7izTDrCnhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKeG7ncO6KeG7l+G7ozbDrOKApinhu6fDteG6vynhu53DssOs4bq9KeG6veG6vzMp4budxqHhu4Mp4budxqFjw6wpfSnhu53hu68p4bqlb8Os4bq9KeG7pzQp4bq9xIPDrCl7XSQ8PDwpw6zhur004bupKeG6tW3DrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfX3hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svez5bey8+MSDDojw+Ijx7PDDhu517Pn19MGk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVk+fTwoKTJp4budWSjhu5zhu6PDsuG6vynhu53GoeG6qynhu5zDquG6v2Xhu6Mpw4rhu4kyKeG6tcOq4bujw6zhur0p4bubdOG6tSnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0pw6xtw6zhur0p4budw6ptw6wpw63DteG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19fSgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6pOG7puG7nMOMKcOq4buj4bupZcOsKeG7nMOq4bq/ZeG7oynDiuG7iTIp4budw6oyw60p4bq94bq/Minhu5fhu6Phuq3hu50pw6Jqw6wp4bunZSnhu5vhur/DrMOqKcOtbeG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDiuG7o+G7qWXDrCnhuqXhu4s0w6wp4buVw6pu4bq/KcOq4buR4buVKeG7p8O14bq/KeG6tG3DrOG6vSnhu53hu6kp4bq0MsOsw6zhu4vDrCnhu6bhur9l4budKcOMMsOtKeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/KeG6tW3DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4bqlc8O0w6zhur0p4bql4bq/ZcOsKeKAnOG7nMOqOeG7lSnhu5szw6zhur0p4bqlc8O0w6zhur0p4buX4bujY+KAnSnhu5014bq/KcawNynhu5zDquG6v2Xhu6Mp4bucw6rhu4PDrMOqKeG7p8O14bq/KeG6tcOq4bq/xJHhu6Mpw6I04bq/KXspaMOtKeG6pXPDtMOs4bq9KeG6peG6v2XDrCnhurXDquG6v2Thu6Mp4bubM8Os4bq9KeG7ncah4buDKeG6veG6vzMpXTwp4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vSQp4bucw6HDrOG6vSnDquG7j8OsKX0kPDw8KeG7m+G7o8Oj4budKeG7l+G7ozQp4bq1w6rhu4sp4bq94bq/MinhuqXhu4fDrMOqKeG6tcOq4buBw6zDqinhu5sz4bq1w6o9KcOqauG6tSnhu5vhur/DrMOqKeG6teG7iSnDquG7izTDrCnhurU2w6zDqilow6rhu4kpaMOqOMOsKeG7ncah4buDKeG6veG6vzMpw6rhu4/DrCl9KeG7neG7rynhuqVvw6zhur0jKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSldKcOs4bq9beG6vynDrMOqNClIw6o4w6wp4buX4bujNMOs4bq9KeG6pWsp4bq1w6rhu4spw6pq4bq1KeG7m+G6v8Osw6opw6zhur3DqsOo4buLKeG6teG7iSnDquG7izTDrCnhurU2w6zDqilow6rhu4kpaMOqOMOsKeG7ncah4buDKeG6veG6vzMp4bq9xIPDrCldPDwp4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vSMpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KcOtw7Xhur8pXSlow6rhu6Mp4bun4buj4bq/KeG6tcOq4buP4bq/KeG6tcOq4buLKeG7ncOq4bq/ZOG7oynDrMOq4bq/KeG7ncah4buDKeG6veG6vzMpw6rhu4/DrCl9XTwp4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6veKApj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurJjw6wp4bq1NcOsw6op4bql4buJPSnhurUz4bq1KeG6tcOj4buVKeG6s8OzKeG6peG7izTDrCnhuqU3KWjDqsOgw6zhur0p4bql4buDw6zDqinhu6cy4bq/KeG7ncahxKk9KeG7ncahM+G6tcOqKcOsw6rhur9lw60p4budxqHhu4vDrOG6vSnhu6fhur9l4bq1KeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSnhuqXhurHhu6kpw601w6zDqinhurUz4bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KcOq4buNKeG7ncah4buRKeG7ncOqMsOsw6opw6zhur9jw6wp4budw6oyw60p4bq94bq/Minhu5XDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKWjhur/DrMOqKeG7nWQkKeG7nMOqbcOs4bq9KeG7l+G7ozIpw6zhur3hu6Nvw6wp4bunbsOsKeG7pzLhu6kp4buddSnDjOG6veG6o8OsKcOqNMOs4bq9KeG6tMOq4buBw6zDqinhu5sz4bq1w6opxrA3KcOqw7Phur8p4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTI9KcOqc8O1w6zhur0pw6LhurfDrCnhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKWnhuq/hu5Upw6LDuikzw6wp4bunMuG7qSnhu6duw6wp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nT0paOG6v8Osw6opw6Lhu4syw6zDqj0pxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KcOsw6rhur/EkeG7oynDrW0pw6rhu4fDrMOqKWjhur/DrMOqKeG7nWQpw6rhur9l4bujKeG7l+G7ozYkKeG7nOG7izTDrCnDquG7o+G7qWXDrCnhurXhu4kp4bq9xIPDrCldPDwpw61tKcOq4buHw6zDqinhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wpaOG6v8Osw6op4budZD0p4bq94bq/NuG6vynhu5fhu6Phu6lk4budKeG7p+G6v2XhurUpaTTDrSnhurXDquG7iynDrMOq4bq/xJHhu6MpaTLhu4sp4bqlw7PDrOG6vSnhu5014bq/KeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6smHDrOG6vSnDrMOq4bulw6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7ncah4buHw6zDqj0p4buVw6rEg8OsKeG7p+G6v2XhurUp4bq1cCnhu53DqsOpPSnhu53hu6PDsuG6vynhu53GoeG6qynhu5zDquG6v2Xhu6Mpw4rhu4kyKeG6pTcp4bq1w6rhu6PDrOG6vSnhu50y4bupPSnhur3hu4nhu5Up4bubdOG6tSnhu5014buLKeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnhurPhur9kw6w9KWk0w60p4budw6oy4bupKeG6pcOy4bq/KcOi4bq/ZcOsKcOtNeG7iynDrG3DrOG6vSnhu53Dqm3DrCnDrcO14bq/PSnhur3hu4nhu5Up4buVw6rEg8OsKeG6peG6seG7qSnDrMOqMsOsw6op4bud4bq/ZMOsKeG6pcOzKeG7p8SRKeG6peG7geG6tcOqKcOq4buj4bupZcOsKcOsbcOs4bq9KeG7ncOqbcOsKcOtw7Xhur8p4budxqHhu4vDrOG6vSnDrDjDrSl7PHs+JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDrhu5zDquG7oynhu5zDqnHhu6k/L+G7lTo=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]