(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ đông 2022 – 2023, xã Minh Tâm (Thiệu Hóa) phấn đấu gieo trồng được 160 ha rau màu các loại. Trong đó, chủ lực là ngô 64 ha, đậu tương 17 ha, ớt 10ha, rau màu các loại 42 ha, khoai tây 15 ha, khoai lang 10 ha…
eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QeG7rkcq4buuLcOC4buYw5NO4buW4burw4Hhu5BW4bus4buuw5NNJuG7sUHDvXnhu6zhu67hu7DGoOG7lk7DveG7n+G6qsOB4bq5w5Phu5ZPw4HDs+G6uOG7lOG7q8OBbE/hurrhu5bDgUbhurpWw4FOw5NHxqDDgeG7ruG7sFLhu5ZOw4HhuqDhurDDgMOBT8OCw4Hhu4Lhurgmw4Hhu67hu7BS4buWTsOBJFnDgUZQ4buWTsOBeS/hu6zhu67hu7DGoOG7lk7DvXkvT+G6oMO9eeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6jhuqdHw4Lhu4RBw73hu51Zw4FGUOG7lk7DgeG6osOA4bqi4bqiw4HigJPDgeG6osOA4bqiw4Phu63DgSrhuqrDgeG6ucOT4buWT8OBw7Phurjhu5TDgXfDs0/Dk0pWw4Hhuqfhu5rDgnjDgeG7qE/hurrhu5bDgUbhurpWw4FOw5NHxqDDgeG7ruG7sFLhu5ZOw4FG4bu04bum4buCw4HhuqDhurDDgMOBT8OCw4Hhu7DDglbDgeG7lOG6plbDgeG7guG6pOG7gsOB4buYxqDhuqzDk+G7r8OBw7Phu7DGoOG7lk7DgUbhu5rhu63DgeG7gk/DncOB4buYQOG7gsOB4buY4bqmw4Hhu5ZOUMOB4bqwxILDgU/DguG7rcOBRsOKVsOB4buu4bu0w5rhu5ZOw4HhuqDhurbDgU/DguG7rcOBw5nhu67DgeG6oMOAT8OC4butw4Hhu7DDglbDgeG7lOG6plbDgeG7guG6pOG7gsOB4buYxqDhuqzDk8OBxILhuqLDgU/DguG7rcOB4buST8agw4LDk8OB4buu4bq4JsOB4bqg4bquw4FPw4Lhu63DgeG7kk/GoMOCw5PDgeG7mMOC4buWTsOB4bqgw4DDgU/DguKApnkv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7hOG7rk9W4buU4buGw4HDkzhH4buW4buuR+G7sEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lBJcOT4buE4buuT+G7q8OB4bqyw4DDgOG7qCrhu7HDgU9Hw5NOT+G7ruG7q8OBw4PhurLhurThu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqixILhuq4v4bqgxILhurThu4ThuqDhuqDhuq7huqLhuqDhuq7hurThu67Dg8OA4bq24bqw4bqw4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nDg8OA4bqiQcOBw4Lhu5jhu67DuUHhu5/huqrDgeG6ucOT4buWT8OBw7Phurjhu5Thu6vDgWxP4bq64buWw4FG4bq6VsOBTsOTR8agw4Hhu67hu7BS4buWTsOB4bqg4bqww4DDgU/DgsOB4buC4bq4JsOB4buu4buwUuG7lk7DgSRZw4FGUOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QcOD4bqy4bq0QcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDveG6u1Dhu5ZOw4Hhu4Thurjhu5bDgSrhuqrDgeG6ucOT4buWT8OBw7Phurjhu5TDgeG7gk9C4buUw4Hhu6zhu5rhu4LDgeG7sMOCVsOB4buU4bqmVsOBJFnDgUZQ4buWTuG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw73hu51Zw4FGUOG7lk7DgcWow4Eq4bqqw4HhurnDk+G7lk/DgcOz4bq44buUw4Hhu5hWUOG7lsOB4buY4bqmw4EkWcOB4bus4bqo4buWw4EqVuG6uuG7rsOB4buCT8agw4FOw5PhuqTDgeG7ruG7sOG7jsOB4buSw5Phu5ZPw4Hhu67hu4jDgeG7gsOCxqDhu63DgU7hurrhu6jDgeG6osOBRuG7iOG7lsOBw4PDgeG7mOG6vOG7lsOB4busxqDDgSTDmcOTw4Hhu67hu7BS4buWTsOB4buYV8OC4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvXnDk+G7lE7DgeG7guG7mMOC4bus4busw7lBw5M4R+G7luG7rkfhu7BBw4Hhu6zhu64m4buYR8O5QSXDk+G7hOG7rk/hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgcSC4bqu4bqw4buoKuG7sUHDgeG7rOG7sOG7gsO5QS8v4buC4buE4buW4buv4buGw4LGoOG7rk/DguG7lk9PxqDDguG7ryThu5Yv4buER+G7rOG7kuG7rsag4buoL+G7lkcl4busL+G6ouG6osSC4bquL+G6oMSC4bq04buE4bqg4bqg4bqu4bqi4bqi4bqi4bq24buuw4Phuq7EguG6ssOA4buYw4Dhu6/hu5Dhu6hO4bup4buww7nEguG6oMOAQcOBw4Lhu5jhu67DuUHhu5/huqrDgeG6ucOT4buWT8OBw7Phurjhu5Thu6vDgWxP4bq64buWw4FG4bq6VsOBTsOTR8agw4Hhu67hu7BS4buWTsOB4bqg4bqww4DDgU/DgsOB4buC4bq4JsOB4buu4buwUuG7lk7DgSRZw4FGUOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqyw4DDgEHDgU9Hw5NOT+G7rsO5QcSC4bqu4bqwQcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoOMOC4buo4buuw5PGoOG7lkHDvTnDk0rhu5bDgeG7rsOS4buCT8OB4buWTlDhu63DgUbDilbDgcWow4Hhu65PUOG7lsOBYVLhu5ZOw4E34bqmxqDDgeG7qE/huqThu67DgeG7ruG7sMOTS+G7lsOBKsOC4buWT8OB4buuUeG7ruG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw704WOG7lk7DgSTDmcOTw4FG4bua4butw4Eq4bqqw4HhurnDk+G7lk/DgcOz4bq44buUw4Hhu65PQOG7gsOBT8OTSuG7lsOB4buCT8OVw4Hhu67Dk+G7ilbDgSrhurgmw4Hhu4RA4buWTsOBJFjhu5ZOw4HhuqLDgeG7lOG6plbhu63DgeG6oMOB4buYV8OCw4Ek4bqmw4Hhu4JPVibhu4rhu5bDgeG7lOG6plbDgSTDmcOTw4HhuqLhurDDgU/DguG7r8OBw7Phu7DGoOG7lk7DgUbhu5rDgeG7rk9Q4buWw4FhUuG7lk7DgTfhuqbGoMOB4buEVibDgeG7ruG7sOG7jMOB4buoT+G6pOG7rsOB4buu4buww5NL4buWw4EkWOG7lk7DgeG7sMOCVsOBw4Lhu5bDgeG7rsag4bqm4buWw4HDg0/DguG7rcOBJFjhu5ZOw4Hhu5ThuqZWw4HhuqDhuq7DgU/DguG7scOB4buuT1Dhu5bDgWFS4buWTsOBOE/DksOB4bqiw4FPw4LDgSRY4buWTsOB4buww4JWw4HDguG7lsOB4buuxqDhuqbhu5bhu63DgeG7hFYmw4Hhu67hu7Dhu4zDgeG6oMOBJFjhu5ZOw4Hhu5ThuqZWw4HhuqLDgU/DguG7r8OBYeG6uCbDgeG7mOG6psOB4bqiw4FGw5rhu5bDgSThu47DgeG7mFZQ4buWw4FG4bqs4buuw4Ek4bqmw4Ek4bu04bum4buuw4Hhu4JPw5XDgeG7rsOT4buKVsOBKuG6qsOBTsOTw4LGoOG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4Hhuq7hurLhuq7hu6gq4buxw4FPR8OTTk/hu67hu6vDgeG6ssOAw4Dhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqixILhuq4v4bqgxILhurThu4ThuqDhuqDhuq7huqLhurDDg+G6oOG7ruG6osSCxILhurDhurDhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDueG6sMOA4bqwQcOBw4Lhu5jhu67DuUHhu5/huqrDgeG6ucOT4buWT8OBw7Phurjhu5Thu6vDgWxP4bq64buWw4FG4bq6VsOBTsOTR8agw4Hhu67hu7BS4buWTsOB4bqg4bqww4DDgU/DgsOB4buC4bq4JsOB4buu4buwUuG7lk7DgSRZw4FGUOG7lk5Bw4Elw5Phu4Thu65Pw7lB4bqu4bqy4bquQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bqyw4DDgEHDgS/DvXkv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDjDguG7qOG7rsOTxqDhu5ZBw73hurlT4buuw4Hhu6xRw4Hhu4TDk0rhu5bDgeG7rsOS4buCT8OBw5nhu67DgSRZw4FGUOG7lk7DgUbhuqrDgeG7sMOCw4Hhu6pW4bqo4buveS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvTjhuqThu4LDgeG7rk9Q4buWw4Hhu4Lhu5zhu5bDgeG7mOG6rMOT4butw4Hhu5RVw5PDgeG7rk9Q4buWw4Eq4bq4JsOB4buEQOG7lk7DgeG7lMOZw5PDgcOA4but4bquw4FPw4LDgSRY4buWTsOB4bqiw4Hhu5ThuqZWw4HhuqDDgeG7mFfDgsOBJOG6psOB4buuw5Phu4jhu5bDgeG7rsOZw5PDgeG7gk9WJuG7iuG7lsOB4buU4bqmVuG7r8OB4bqnw5NK4buWw4Hhu5bDgibDgeG7guG6pOG7gsOB4buYxqDhuqzDk8OB4buC4bq4JsOB4buu4buwUuG7lk7DgSRZw4FGUOG7lk7DgUbDguG7lk7DgeG7rMOT4buWT8OB4buu4buw4bu0xajhu5ZO4butw4Hhu6hP4bqk4buuw4Hhu67hu7DDk0vhu5bDgeG7rlHhu67hu63DgeG7guG7msOB4buST+G6qMOB4buWQuG7lk7DgeG7gk/GoMOB4buuT1bDgeG7lk/DiuG7qMOB4buCw4LGoOG7r8OBYeG7tOG7puG7gsOB4buGw5Phu4jhu67hu63DgSRZw4FGUOG7lk7DgeG7lkLhu5TDgeG6osOA4bqi4bqgLeG6osOA4bqi4bqi4butw4FOw5PhuqTDgeG7ruG7sOG7jsOB4buuT1bDgeG7lk/DiuG7qMOBRuG6rOG7rsOB4buu4bu4w4HhuqDEgsOAw4Etw4HhuqDhurDDgMOB4buu4buww5NKVsOBRlLhu5ZOL0/DguG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qDfGoOG7hCZBw715w5Phu5ROw4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QcOTOEfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUElw5Phu4Thu65P4burw4HhurLDgMOA4buoKuG7scOBT0fDk05P4buu4burw4Hhuq7huqDhurbhu6gq4buxQcOB4bus4buw4buCw7lBLy/hu4Lhu4Thu5bhu6/hu4bDgsag4buuT8OC4buWT0/GoMOC4buvJOG7li/hu4RH4bus4buS4buuxqDhu6gv4buWRyXhu6wv4bqi4bqixILhuq4v4bqgxILhurThu4ThuqDhuqDhuq7huqLDg8OAw4Dhu67hurDhuqLhurbhuq7hurDhu5jDgOG7r+G7kOG7qE7hu6nhu7DDucOD4bqixIJBw4HDguG7mOG7rsO5QeG7n+G6qsOB4bq5w5Phu5ZPw4HDs+G6uOG7lOG7q8OBbE/hurrhu5bDgUbhurpWw4FOw5NHxqDDgeG7ruG7sFLhu5ZOw4HhuqDhurDDgMOBT8OCw4Hhu4Lhurgmw4Hhu67hu7BS4buWTsOBJFnDgUZQ4buWTkHDgSXDk+G7hOG7rk/DuUHhurLDgMOAQcOBT0fDk05P4buuw7lB4bqu4bqg4bq2QcOBL8O9eS/hu6jDvXnhu6jDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buoN8ag4buEJkHDvTjhuqThu4LDgSRY4buWTsOB4buYw5Phu4rhu5bDgeG7kuG7iOG7rsOB4buGw4LGoMOB4buuw5Phu4pWw4Hhu6zhuqjhu5bDgeG7qE/hur7hu5TDgeG7ruG7sOG7iuG7lsOBRuG7jsOCw4Hhu4bhuqbhu5bDgSrhuqrDgeG7rsOT4buI4buow4Hhu65Z4buCw4FG4bq+JsOB4buU4bqs4buWT+G7rcOBTuG7muG7qMOB4buoT+G6vOG7lsOB4buUw4Lhu5ZOw4Hhu5jhuqzDk8OBT8OTSlbDgeG7qlbhuqjDgeG7ksOT4buWT8OB4buu4buIw4Hhu4LDgsagw4FPw5rhu5bDgUbhuqzDk8OB4buu4buw4bqmw4HhuqLDgUbhu4jhu5bDgcODw4Hhu5jhurzhu5bhu6/DgWHhurgmw4Hhu5jhuqbDgUZT4buWTsOB4buYQOG7gsOBRkvDgSrhuqrDgeG7gk/DlcOBRuG6rMagw4Hhu67hu7DDk0vhu5bDgeG7kk/DgsOTw4Hhu5TFqMOB4buwU+G7lk7DgeG7hMOTSuG7lsOB4buuw5Lhu4JPw4Hhu6zhuqjhu5bDgSpW4bq64buuw4EkWcOBRlDhu5ZOw4FGUcOTw4Ekw5nDk8OB4buC4bq4JsOB4buu4buwUuG7lk7DgUbhu7Thu6bhu4LDgeG7mMOT4buK4buWw4Hhu5Lhu4jhu67DgeG7rOG6qOG7lsOBKlbhurrhu67hu63DgeG7lk9E4buUw4Hhu5bhurjhu5ZOw4Hhu4LDgsagw4FOw5PhuqTDgeG7ruG7sOG7jsOB4buuT1bDgeG7lk/DiuG7qMOB4buu4buw4buK4buWw4FGw5rhu5bDgSThu47DgeG7hMOTSuG7lsOB4buuw5Lhu4JPw4Hhu4LDguG7lk/DgeG7ruG6pOG7gsOB4buuT0fGoMOBT+G7tMOZ4buWTsOB4buGxKjhu5bDgSQ94buWTuG7r3kv4buow7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qCFW4buuT8ag4buwQcO9w6nhu4rDgeG6p+G6pnkv4buow70=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]