(vhds.baothanhhoa.vn) - Bà Dậu - người đàn bà xóm núi ven sông cả đời nhọc nhằn. Vậy nhưng, bà lại có một niềm tin tuyệt đối vào “bề trên”. Chẳng có kì lễ lớn, nhỏ nào trong làng bà vắng mặt. Người dân trong làng đã quen với câu cửa miệng “lạy trên” của bà.
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6ByMsOqal3huqFVOldVcyrDqlXEqcOjw6BV4bqh4bq/M+G7ni8yw5nhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRldyHhu64sVOG7oHFXVXMqw6pVLVXhuqExZmIzVS5X4bqhVTpXVcSpw6PDoFXhuqHhur8zVeG7iyHhuqFV4bq74bqz4bqhMVU7WVUuYjNV4bqhMuG6rztV4bqhMuG7tuG6ocagVeG7iipqVeG6oTJm4bqhMeG7llU6V1XDoVgzVTvDo1XDoOG6peG6vVXhuqEzW8OgVeG6vTPhuqFV4bq9w6pqXeG6vVUu4bq1M1Xhu4tX4bqjVeKAnDpbVeG6veG6uXvhuqHigJ3GoFVyMkDhuqExVTvDo1VhNVXDoSBVw6HhuqvhuqHhu5ZV4bqhMuG6sVXhuqFX4bqjVeG6veG6ueG6o+G6oTFVw6FX4bqhMVU6V1Xhu4vhu7ThuqExVcOg4bu44bq9xqBV4bqgMWZiM1UsPeG6oVXhur3hurnhuqPhuqExVcOhV+G6oTFVLsOdVcOpw6oh4bqhVeG7i+G6qzNVOz3DqlU7w63hu65Vw6AzXeG6oTFV4oCcw6FYalXhur3hurl74bqh4oCdVTvhu4Phu65VOlfGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu54zw6AxVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFQzciHhuqHhur0h4bq5VFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG7iTMs4bq9MuG7mFXDmcOa4bukxahlxKnhu5RVMiEzMTLhur3hu5hV4buq4buo4buwZcSp4buUVFXhurvhurk74buMVC8vOyzhuqHGoDrhu67huqPhur0y4buu4bqhMjLhuqPhu67GoOG7i+G6oS8sIeG6u2Hhur3huqNlL+G6oSHhu4nhursv4buk4bukw5nhu6gv4bukw5nhu6YsxajDmeG7pMWow5nDmcWo4bq94buwxq/hu6zhu6bDoeG7rC0zw6AxLeG7pMOa4bukw5nDmeG7pOG7pOG7sC3DmcOZxq/hu6zDmuG7pMagOWUxVFXhu67DoeG6veG7jFRyMsOqal3huqFVOldVcyrDqlXEqcOjw6BV4bqh4bq/M1RV4buJMyzhur0y4buMVMOZw5rhu6TFqFRVMiEzMTLhur3hu4xU4buq4buo4buwVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlcuG7rmXhur0z4bqj4bqhVOG7oHFXVXMqw6pVxKnDo8OgVeG6oeG6vzNVLsOdVcOpw6oh4bqhVeG7i+G6qzNVOz3DqlU7w63hu65Vw6AzXeG6oTFV4oCcw6FYalXhur3hurl74bqh4oCdxqBV4bucw7XhuqEyVcOgM+G6oTJVMuG6r+G7ruG7mFVBMlbhuqEyVcOB4bqlO+G7ouG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6ByVjNV4bq7aVXhu4sk4bq9VeG7i1lVO+G7g+G7rlU6V1VzKsOqVTIzIuG6oVUyM13huqFV4bq94bq5e+G6oVUxZuG6qeG6oTFVw6Dhu7jhur1VYTLhu7Q7VWEy4bqnVeG7i1dV4bqhMeG7rmpV4bq94bq54bqj4bqhMVUsVuG6oTFVLjPGoFXEqMOdVTLhuqUzVWUyVuG6vVXhur3hurkzIuG6oVXhu4vhuqszVeG6oTIzW8OqVcOh4bqjWDNVMjXhuqEy4buWVWUyZuG6qeG6oTFV4bq9M13huqFVMTPhu67huqNV4bq9MuG6s+G6oTFVMjNd4bqhVS5YM1XhuqEyZuG6oTFVLn3huqFVxKkh4oCmVS5YZVU6V1VzKsOqVTvhu4XhuqExVTsyZuG7rlU64buu4bqjVTEzYlUsVsOgVeG6vWlVLjPGoFV0YjNVOlfhu5ZV4bq9aFXhur0yw6pkVTsy4buuVeG6uzPhuqEyVcOgKVUuPFUufeG6oVXhuqHhu65qVeG7iz/huqFVOzI3VTozfeG6vVU7w6NVLjNVOuG6pcagVeG7ildV4bq9MnvDoFXDoVYzVTsyM307VcSpIVXhur0yw6JVO1kzVeG6vTN94bqhVS1V4bq9MmdVw6BXVeG6oTFmYjNV4bq94buuVeG6oTLDrOG6oTFV4bq9ZmThuqExVTsyN1U7xIPhuqFV4bq9MiRqVWRVMTPhu67huqFV4bq94bq5ZuG6oTFVOldqVeG7i1tV4bq9MmIzVTrhu67huqNVOyRlVeG6veG6ueG6o+G6oTFVOlnhuqNV4bq9V+G6oTHGoFVyw6NVw6E+4buWVTvhu4XhuqExVTpkM1U7WVUuYjNVO2dVO+G7uMOgVTvhu4czVTp74bqhVTsyM307VcSpIVXhur0yw6JV4bqhe+G6oVVkVcSpw6PDoFXhuqHhur8z4buWVS7hurVV4buuM1Xhur0yw6JVMTPhurEzVS5mYztV4bqhMmZVOldVcyrDqsagVXIyM307VcSpIVU7MsSD4bqhMVU7MlfhuqEyVeG7i+G6qzNVMuG7rjNVMTNX4bqhMlUy4buuM1U6e+G6oVU7MmRVLn3huqFVMlfhuqExVeG6vVjhu5ZV4bq9aFXDoeG6v+G7ruG7llXDoVg7VS594bqhVWUyPeG6oeG7llXhur3hurnhuqPigKZVLmZjO1U6V1UuM1vDqlVhMjMi4bqhVcOg4bql4bq9VTtWOzJVLjNdw6pV4bqhMTJdxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugcuG7heG6oTFVOmQzVTsyN1U7w6NVLjNVOuG6peG7llXhuqF74bqhVTpXVXMqw6pVLjNVw6BXVeG6oTJmVTsyWGrhu5ZVOmbhuqs7VTsyPeG6oVXhu4vhuqUzVeG7i8OdVeG6vWZk4bqhMVU7MmjhuqExVWEy4bqz4bqhMVU7MljDoFUuJOG6veG7llU7xIPhuqFVLiXDqlXDoeG6vztV4bqhV+G6o1U74buF4bqhMVU74bq/M1XEqcOq4bq14bqhMeG7llU7MkDhuqExVTozfeG6vVXhur01w6BVMTXGoFXhuqAyM1vDqlXhuqExZmIzVTpZ4bqjVTpXVeG6vTLhu67DoFU74bqz4bqhMVXhur0zfTtV4buLM1074buWVS594bqhVeG6oTEl4bqhVeG6oVdqVeG6vcOq4bqnM1XhurnDojNVw6BXVeG7iz/huqFVO2dVZTJZM1XDoeG7suG6oVXhurnhu67hu5ZV4bq5w6IzVTsyfeG6vVU74buF4bqhMVU7MkDhuqExVcOg4buu4bqhMVXhur0yIeG6o1UuZmM7xqBVw4Dhuq0zVcOhJeG6oVXhuqExMiFV4buLKmrhu5ZVOldVw6FYM1U7JOG6vVUxM+G6r+G6oTFVYTJX4bqhVWEyV+G6oVXhu4to4buuVS7hu4NV4bqhMTIh4buYVeKAnOG7ij3huqEx4buWVeG6u+G6tVUhw6BVYTLhuqdVw6nDqiHhuqFV4bq5w6Iz4oCdxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq64bq1VTpXVXMqw6pV4bq9Mmk7VWEy4bqz4bqhMVXDoOG7rmpVw6Dhu7ThuqHGoFXhurLhuqExVTsyw6LhuqExVeG6vTJmYuG6oTFVxKnDqmp74bqhVeG6uWnDqlU7MsOo4buWVeG6u+G7rmpVxKk34bqh4buWVWEy4bqz4bqhMVVlMuG7h1UxM+G6v2VVLmZjO1U6V1Xhu4szXTtVLsOi4bqhMVVW4bqhMeG7llXDoWPhuqFVMVfhu5ZVLsOdVeG6vTJ9VcOhWDNVO8SD4bqhVS5W4bqhMlU7MsOtM1Xhu4tjVTvhuqPhuqHhu5ZVLiplVWUyVlUuw6JVLlg7xqBV4bqgMWZiM1UsPeG6oVXEqcOjw6BV4bqh4bq/M1VhMuG6s+G6oTFVNOG6vVXDoSXhuqFVZTJZM1U7MlhqVeG6u+G7ruG6oTFV4oCcMTNZM+KAnVXhu4s9alU7MuG6o1U6V8agVcOAV1U74buF4bqhMVXDoVjhu5ZVOzLDouG6oTFV4bqhMmZV4buLKmpV4bqhMmbhuqExVeG6oTFmYjNV4bq94buuVcOhWDNVOzJm4buuVTrhu67huqNVMTNiVeG6vTIkalU6V1Xhur1nO1XhuqFm4bqrO1Xhu4vEkVU6YlXDoFdV4oCcYTImw6pVOzIzfeG6oeKAnVXhu4vhuqszVTsyw6LhuqExVTsy4bqjVeG6ueG7rlXhuqEx4bqzVeG6ueG7rlVhMuG6o+G7rjPhu5ZVOzI3VTvDo1XhurtpVTPDoFXDoeG7uOG6oTFVOzI2w6pVLmnhuqEx4buWVTpkM1XigJzhurvhurVVIcOgVeG6ocOjVeG6vTJ9VeG6ucOiM+KAncag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7ilczVeG6oeG7ssOgVeG6veG6uWbhuqs74buWVTsyw6LhuqExVTpXVcOpw6rhu65VLmIzVeG7izVVw6rhurXhuqExVeG6uWZjw6pV4bqhMjNbw6pVLD/huqFVLn3huqFVOzJZalXDoFbDqlUsWFUsV2pVw6nDqlZV4bqh4bu44bqhMcagVcOA4bql4bq9VcOgNeG6oTJVOldVcyrDqlXhurvhurXhuqExVeG6veG6ueG6o+G6oTFVO+G7suG6oVXhuqEyV1XhuqExw6MzVeG6vTIkZVU74buFxqBVcuG6o+G6oVUxVjNVw6EkalU7MsOi4bqhMVXDoVfhuqExVTp74bqhVeG6oTJm4bqhMVXhu4s1VWEz4bqhMlXhur19VWEy4bqz4bqhMVVhMiTDoFVhMlZV4bqhe+G6oVU74buF4bqhMVU7MkDhuqExVeG6vTIiVeG6vTJmYuG6oTFVxKnDqmp74bqhVcOpw6rhu65V4bq9MuG7ssOgVcOgKcagVXLEg+G6oVXhu67huqEyVTvhuqPhuqFV4bq94bq54buuM1XDoVfDoFXhuqEyV1UxJeG6oVUuw6Phu5ZV4bqhMmbhuqExVTvhu4XhuqExVeG6vTThuqEyVTvhu4c7VTvhu7bhuqHhu5ZVOzI2VeG7i2NVw6FYM1U7MuG7ruG6oTJVOzLDquG7rlXDoeG7tMOgVcOhYjNV4bqhe+G6oVUxM+G7rlUuNeG6oTJVOzJA4bqhMVXDoCRqVWEyM1Vqe+G6ocagVeG6vDJX4bqhMlXhur0yw63hu5ZVOzI3VWEyM1U7w6NVLsOi4bqhMVXDqcOqV1Xhur0kw6BVOlbhuqEy4buWVcOh4bq/O1Xhu4tXM1XDqcOqWVXhur3hurln4bqhMeKAplXDoOG7ruG6oTFV4bq74buu4bqhMVU7MuG6o1U7MlbDqlU6V1XDoOG6qzNVLn3huqFV4bqhMldVO+G6o+G6oVXhur3hurnhu64zxqBVcsSD4bqhVWEy4bqz4bqhMeG7llU6V1U7Z1XDoeG7gzNV4bq9MuG7gzNVw6DhuqXhur1Vw6A14bqhMlXhuqEyZlXhu4sqasag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHFXVXMqw6pVYTLhuqfhu5ZVLsOdVS5X4bqhMsagVXFXVcOhw6rhurPhuqFVw6Dhu7g7VS424bqhMlU7VjNV4bq74bq1VcOgNeG6oTJVZTJZM1VhMuG6p+G7llXhuqF74bqhVTsyQOG6oTFVLFbDoFVhe8OqVcOh4buuVeG7i+G6qzNV4buuM8agVeG6oDJm4bqhMVU6V1VzKsOqVTvhu4XhuqExVcOhV1U74bqj4bqhVeG6oTFmYjPhu5ZVO+G7heG6oTFVOjN94bq9VTrDqsOi4bqhVS7hu67DquG7llVhMuG6p1XhurtkVeG7i1dVOldVOzLhuq/huqFVO1Y7MlXigJzhur0yJcOgVeG6vTI14oCdVeG7i+G6qzNV4bq9MiXhuqFVw6Ez4bqhMlXhu4tbVTtWM1XhurtpVWEy4bqnVTvhu4Phu65Vw6A14bqhMsagVXFkM1Xhur0yfeG7llXhuqExV2pV4bq54bu2w6BV4bqhMVdqVeG6vX3hur3hu5ZV4bq5w6IzVTtWO1VhNVXDoSBVMuG6pTNVO+G7g+G7rlXDoVfhuqExVTsyQOG6oTFVOuG7ruG6o1UxM2JV4buL4bu04bqhMVU6V1VzKsOqxqBVcVdV4bq9M+G6oeG7llU7MjdVO8OjVeG6vTIl4bqhVcOhM+G6oTLhu5ZVOltV4bq94bq5e+G6oVXDoOG6qzNV4bq9MiTDqlUyfeG6vVXhuqHhuq0zVWEy4bqnVTvhu4Phu65Vw6A14bqhMsagVeG7iipqVeG6oXvhuqHhu5ZVOldVcyrDqlU7w6NV4bq9MiJV4bq94bu24bqhVeG6vTNd4bqhVeG6vWjhuqExVS7DouG6oTFVOzLhuqNVw6A14bqhMuG7llU7MmdV4bqhMiThur1Vw6nDqmp94bq9VWEy4bqz4bqhMVXhur0yIlXhurvhuqlV4bq7VzNVw6EgVeG7iyrhur1VLD3huqExVTvhur/huqExVcOg4bqtM1XDoSXhuqFVLjNVw6EgxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugLVVxV1VzKsOqVSxY4bqjVeG6oVdqVTvDo1VhMuG6sSFVYTLhurPhuqEx4buWVcOg4bql4bq9VeG6oTFmYjNVw6FX4bqhMVXhur3hurl74bqhVTHhu7hlVTpXVXMqw6pVYTIzVTpXVeG6veG6uXvhuqFVLmZi4bqhMVUuM1XDoSBV4buLw6LhuqFV4buLw51V4bq9MuG7ssOgVTLhurEz4buS4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oC1Vw4FYalXhur3hurl74bqhVeG6vTJm4bqp4bqhMVU7MuG6o1Uhw6BV4bq7ZztVYTLhurEhVeG6oXvhuqFVLmZjO1U7VjNVYTLhurPhuqExVeG6tcOgVS7hu67DqlUxNVU6VjtVWMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oGEy4bqz4bqhMVU6M33hur1Vw6FiM1U6V1VzKsOqVTvDo1Uu4bq/4bqhMeG7klXhuqAyZuG6oTFVw6nDqllV4bq9Mmk74buWVTpXVcOh4buuw6BVw6Hhu4VV4buLJOG6vVXhu4tZVcOhV1Xhu4sqalXDoFdV4bq9w6pqXeG6vVXhuqEyM3vhuqFVOzJm4buuVeG6vTIkalUuM1U6XeG6oTJV4buLM13huqHGoFVy4buF4bqhMVXDoGjhuqExVTsy4bqjVTpX4buWVeG7izVV4bqhfcOqVTsyQOG6oTFVw6Dhu65qVTpXVeG6tcOgVeG6vTI1VTvhu4XhuqExVTsyQOG6oTFVOjN94bq9VcOhJGpV4buuM1U7MuG7ssOgVeG6u8OjO8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHEj4bqhMVUuM1Xhur0yYjNVMTPhu67huqFVYTLhurPhuqExVeG6vTIkalU6V1VzKsOqxqBVd+G6s8OgVeG6ucOiM1Xhur014bqhMlU7YlXDoOG6qzNVMeG7uGVVOldVw6nDquG7rlXhuqEx4bq3VeG6oTJXVeG6veG6szPGoFXhuqAyZuG6oTFV4bq9MuG7rmpV4buLNVUuM1Xhurvhu67DqlU7MjN9O1XEqSFV4bq9MsOiVeG6oTJmVeG6vTJmYuG6oTFVw6Fd4buWVTLhurPDoFXhuqHhu65qVTpXVS4zVeG6oTFmYjNVYTLhurPhuqEx4buWVeG7iz/huqFVO1YzVSxW4bqhMVUuM1Xhu4vhuqUzVeG7i8OdxqBV4bq8MiRqVeG6oTFmYjNVOldV4oCc4bq54bq1O+KAnVUuM+G7llUxZuG6qeG6oTFVw6Dhu7jhur1VMuG6tTtVMlY7xqBV4bq84bqzM1XhuqE0w6pVw6FYM1Uy4bqxM1Xhur0y4buyw6Dhu5jhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugLVVxV1VzKsOqVcOg4bqrM1XhurXDoFUy4buualXhurvhu67huqNVw6BXVeG6oeG7rmpV4bqhMjXhuqFVxKnhu67huqEyVcSp4buu4bqjVeG6vTJ94buS4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oC1VcjJWw6pVLiRqVVfGoFVyMllVMjMiw6pV4bq74buu4bqjVTpXVeG6tcOgVTtZVTEl4bqhVeG6vTJW4bqhMVXhuqHhu65qVeG6ucOiM8agVXHhu67huqNV4bqhMjN7w6pV4bqh4buyw6BVOzJm4buuVeG6vWjhuqExVWUyWTNVw6rhurXhuqExVeG6vTLDquG6tTtVw6BXVS5j4bq9VeG6oVdqVTpd4bqhMlXhuqHDo1XigJzhu4sq4bq94oCdVTsy4bqjVWEz4bqhMlXDqcOqVsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oC1V4bq8Mn1VOldVLsOdVS4zVTpd4bqhMlXhu4szXeG6oVVhMlbDoFU7Mmbhu67hu5Lhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugLVVxV1U7Mmbhu65VLjNVYTJWw6DGoFXhuqAyZuG6oTFVO8OjVeG6ueG7rlUyM13DqlXhur0yw6rhurU7VWEy4buuM1U6XeG6oTJV4bq5w6IzVeG6oTFmYjNV4bq94buuVTvhu7Thur1V4bq9MsOq4bq1O1U7MuG6o1XDquG6teG6oTFVw6BXVcOgw50zVWEy4bqz4bqhMVVhMuG6sTPGoFVxV1XDoXvhuqFVZTLhu4Phu5ZV4oCcOyrDquKAnVU6WeG6o1U6V1U7w6NV4oCcO+G7suG6oeKAneG7llXhur0yw6rhurU7VeG6veG6uSXhuqFVOzLDrOG7rlVhMuG6s+G6oTFVYTLhurEz4buWVWUyWTNVw6FXw6BVw6Eg4buWVcOgV1Xhur3hurXhuqFVYSjDoFXDqcOqVuG7llUyfeG6vVXhuqEyw6zhuqExVeG7plXhur3hurkzXcOqxqBVdCRqVcOhV1XigJw7KsOq4oCdVeG6vTJm4bqp4bqhMVUy4bqjV+G6oVU7WeG6oTJVO+G7g+G7rlU6V1VhMsOjVWEy4buy4bqh4buWVTsyZ1XhuqExZmIzVWEyVjtVZTJZM1UyfeG6vVXhuqEyM1vDqlUy4bqp4bqhxqBVcVdVLuG7ruG6oTFVLjNV4bq54buuVS4lw6pVw6FX4bqhMVUx4bqvM1U7MjZVMlfhuqExVcSpVuG6o1Xhu4tX4bqjVTpW4bqhVcOgJGpV4bq9WFXDoeG6v+G7rlXDoSRqVeG6vTNb4bqhVTHDrTNV4oCcOyrDquKAnVXDoVfDoFXDoSDGoFVyMmdVO2dV4bq1w6BVLuG7rsOqVeG6vTJ9VeG6oVdq4buWVeG6u2c7VS49w6pVw6BXVcOhV8OgVeG7izNdO+KApuG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6AtVeG6uuG7ruG6o1U6V1VhMuG6s+G6oTFVLjNVYTJWw6BVOl3huqEyVcSpIcOgVeG6vTJ9VeG6oVfhuqNV4bq5w6IzVeG7i1tVO8SD4bqhVTsyw6zhu65V4bq94bq5NsagVXIyZ1XDoSBVw6FY4bq94buWVTpXVcOhV8OgVcOh4bq/O1XhuqFX4bqjVTsyQOG6oTFVLmZjO8agVXFbVeG6veG6uXvhuqFV4bq9MmbhuqnhuqExVTpX4buWVeG6oXvhuqFVOzLhu7Q7VWEy4bqz4bqhMVXhur3hurlWOzJVOzLDqmpd4bqhVTpXVcOhV8OgVcOhIFU7MirDoFXhur00VS49w6rGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6AtVUjhu5ZVOzJWw6pV4bqhw6MzVTvhu4XhuqExVTvDo1XDoTTGoFXhuqAyZuG6oTFVOldVYTLhurPhuqExVTozfeG6vVUuM1XEqSHhu5ZVw6FYM1VlMjNb4bqhVTvhuqPhuqFVOzJWw6rhu5ZVOzLhur/huqExVeG6ocOjVTvEg+G6oVU6KuG6oVXDoVfDoFXhu7LhuqHigKbhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugLVVBMuG6s+G6oTFV4bq74buu4bqjxqBV4bq6VuG6oTFVw6Dhu64zVTpXVcOpw6rhu65V4bqhMldVOzJWw6pV4bq74bqrw6Dhu5ZV4bq94bq5e+G6oVUuZmLhuqExVS4zVcOhV8OgVTsyVsOqVTsyZFU6V1XDqcOq4buuVTpd4bqhMlXhu4szXeG6oVUuIlU6V1VhMlbDoFU6XeG6oTLGoFXhurzhurlm4buuVeG7i1tVOzJWw6pVw6nDquG7rlU6XeG6oTJV4buLM13huqFVLsOj4bqhVTpXxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugLVVIVeG7iypq4buWVcOhWGpV4bq94bq5e+G6oeG7mlV0IlXDoOG7rjNV4bqhMmJVOzJWw6pVOzJkVTpXVcOhe+G6oVU6XeG6oTJV4buLM13huqFVYTJWw6BVxKkhw6BV4bq9Mn1V4bqhV+G6o+KApuG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZcOzw6rhur0y4bqj4bq5VOG7oEEyVuG6oTJVw4HhuqU74bueL2Xhu6A=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]