(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới sáng ra, bà Hòa đã chạy sang nhà hàng xóm kêu la inh ỏi: Chị Lan đâu rồi. Đã bao nhiêu lần tôi nói chị có chó thì phải xích lại. Vậy mà chị cứ thả rông để nó cứ qua nhà tôi phóng uế bừa bãi là sao?
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqeG6oOG7guG7gOG7huG7tXlO4bq/4buJaCbhuqrhu4bEqcSCcOG7hsSpxILDjUXhu7XEqeG6rsO9RWcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loJsSQ4bu1xKnhu4DDtOG6rsO9xKnhur7DteG7gcSpdeG7kcSp4buy4bqyw7XEqeG7peG7lcSpw7rhu7Phu5NOxKnhu4DDteG6rsO9xKnhuq7hu7Phu5HEqeG7s+G7keG6rsO9xKlN4bq2xILEqeG6ouG7seG7gsSpw4PDtcSp4bu14bqu4buzxKnDguG7tcOqxKnDmuG7s0HEqSrDteG6rsSp4bul4buh4buCxKnhur7huqjhu7Xhu4fEqeG7pOG7lcSpdcO14bqwxKnhuq7hu7Phu7Xhu7Hhu4LEqcODceG6rsSp4buG4bqm4bu1xKnhuq7hurbhu7XEqcO64buzQcSpw7rhurbEqcO64buz4bq2xKnhu4bhu7Phu7nEqeG6vOG7s+G7meG7tcSpTeG7t8O64buzxKnDg+G7k+G7teG7h8Sp4bqzck7EqcSC4buRxKnDuuG7s0HEqcO6w4zEqeG7huG7s+G7mcSp4bq+4bqm4bquw73EqeG7pXfEqeG6ruG6tsSpw7rDjMSpw4rhu4LDtcSp4bqu4buz4buRxKnhu4bhuqbhu7XEqeG6vOG7s+G6tuG6rsO9xKnhu4Lhu63EqXXhu4rDtcSpdeG7leG7tcSpw4Phu5HEqeG7gMO14bqw4bq9Zy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qa+G6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqcOzamrhurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbGtvL2xr4buNw7lsa+G7jW5vb27hu4bhu41sbGvDg2wtxILhurDhu4YtxILDteG7huG7h+G6oOG6vMO94buJxKnDtcOD4buGxJHhu4km4bqq4buGxKnEgnDhu4bEqcSCw41F4bu1xKnhuq7DvUXhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamvhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4nDs2pq4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjhu4U34bq+w7Xhuq7hu7PEqcSC4bu14bqu4buzxKnhu7PhurTDteG7h8SpP8O94buC4bqo4bquxKnhu7Thuq7hu4bhu6fhur7huq7hu6fhu4ZmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaD/DveG7s+G7p8SpS3JO4buBxKl14buRxKkqw7Xhuq7EqeG7huG7isSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6ruG7s+G7kcSpw7rhu7Phu5NOxKnhur7DtcSpw7rhu7PDgcSpS+G7keG6sMSpw7rhurDhuq7EqcO64buz4bq2xKnhu6XDteG6rsO9xKl1QcSpTeG7t8O64buzxKnhurjEqeG7huG7s+G7r8SCxKl14but4bq8xKnhur7huqjhu7XEqeG6ruG6tuG7tcSp4bqu4buzw43EqeG6vOG7s+G7oeG6rsSp4buG4bq+ceG6rsOqxKnDmuG6psSpTeG7p8SCxKnhu6Xhurbhu4HEqeG7huG6puG7tcSpxILhu4LDtcSp4buz4buj4bquxKnEguG6quG7hsSpw7rDtOG7tcSpTeG7t8O64buzxKnhu4bhurDEqeG7huG7s+G7rcSp4bqu4buRTsSpw7pExKnEguG7keG7gcSp4bqu4buzw43huq7DvcSp4buG4buzcE7EqcO64bqw4bquxKnDuuG7s+G6tsSpdUHEqeG6ouG7ucSCxKnhuqLGsOG6vMSp4buA4buC4bqs4buGxKnDuknhuq7DvcSp4bqi4buzQsSp4bqu4bux4bquxKl1w7Xhuq7EqeG7peG7scSCxKnhu4bhuqbhu7XEqeG7huG7s+G7mcSp4bq+w7XEqcO64buz4bqwxKnhuq7hurbEqeG7huG7s+G6sOG7meG7tcSpxILDtOG7tcSpw7rhu7Phu4Thu4bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loLcSpw5rhu7NBxKnDuknhuq7DvcSpdeG7teG7reG7hsSp4buG4buzw41E4bquw73EqcO64bqw4bquxKnDuuG7s+G6tsSpw7pExKnhu6VwTuG7h8Spw5rhurLhuq7EqeG7huG6puG7tcSpw7rhurbEqeG7pcONw4nDusSp4buzw43hurjhuq7DvcSpw7rDtOG7tcSpw73hu7nEqcO6SMO1xKnhuq7hu7Phu5HEqcO64buzQcSp4bul4buh4buCxKnEguG7kcSp4buAw7Thuq7DvcSp4bqu4buR4bqwxKnDuknhuq7DvcSp4bq84buz4buZ4bu1xKnDueG6tOG6rsSpw7nGsOG6vMSp4oCmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaFXhu5HEqeG7suG6ssO1xKnDuuG7s8ONw7XEqeG6ruG6tuG7tcSp4buz4but4buGxKnDuuG7oeG7gsSp4buG4buz4bu5xKnDuuG6sOG6rsSpw7rhu7PhurbEqeG7pcO14bquw73EqeG6ruG7m8SCxKlO4bux4bquxKnhuq7hu5VOxKnDveG7tUXEqXVD4bquw73EqcO6cOG7hsSp4buG4bu14but4bquw73EqeG6ouG7seG7gsSp4buX4bquw73EqeG7o+G6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaC3EqeG7pHBOxKnDuuG6psSpTeG7p8SC4buBxKnhuq7hurbEqeG7pcO14bquw73EqXVBxKlN4bu3w7rhu7Phu4HEqcO64buzxqHDusSp4bq84buz4buZ4bu1xKnhuqLhu7PhurbEqcO64buzQeG7gsSpw4PGocSCxKnEgsSQ4bu1xKnhuqLhu7Hhu4LEqeG6vuG7seG6rsSp4bqu4buzw43EqeG7huG7s+G7reG7h8SpN+G6puG7tcSpTeG7t8O64buzxKnDg+G7k+G7tcSpw7rhu7PDgcSpS+G7ucSpw4PhurDEqcO64buz4buj4bquw73EqcSCw7VOxKnhuq7hurbEqcO6xqHhuq7EqXXhurThuq7EqeG7huG6vuG7qcSpw7rhurDhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlN4bq2xILhu4HEqcO64buzw4zEqcO14bu1xKnDg+G7k+G7tcSp4bul4bu1xKlN4bu3w7rhu7PEqcO64buz4bq2xKnhu6V3xKnDunDEgsSp4bqu4bq2xKnhu6Xhu7XEqUt2xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqXXDteG6sMSpw73hu7VF4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaC3EqeG7kOG7gcSp4buG4buz4butxKnhu7PhurbDtcSp4bq+w7XEqcOD4buRxKnDuuG7s0HEqcO64bqsxKnhu4bhu7nhuq7hu7PEqeG7huG7s+G7mcSpw7rhu7PhurbEqeG7pXfEqeG6ruG6tsSp4bul4bu1xKnhurzhu7Phurbhuq7DvcSp4buC4butxKnDg+G7guG6rsO9xKnhu4bhu4Lhuq7DvcSp4bul4buE4bquw73EqeG6ouG7s+G6puG6rsO94bq9xKnhu6Thu5XEqeG7huG7s+G7rcSp4buG4buz4bu5xKnhu4bhu4rEqeG6rsO1TsSp4bqu4buz4buRxKnDuuG7s0HEqeG7s+G7lU7EqeG7gOG6rOG6rsO9xKlLxJDhu7XEqcO64buz4bq2xKnhu4bhu7Phuqbhu7Xhu4HEqeG7peG7iuG6rsO9xKnDiuG7gsO1xKnDg+G7k+G7tcSp4buz4buR4bquw73EqU3hurbEgsSpw4Phu5HEgsSpw73hu7nEqeG6rkrDteG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg/4bq24bu1xKlN4bqw4bquw73EqcO64buh4buCxKnDusO1TsSp4bquw73hu7Phu7V24buGxKnhu6Xhurbhu4HEqXXhu5HEqeG7suG6ssO1xKnDiuG7gsO1TsSp4bquw73hurDGoeG7hsSp4bquw73DjUXhu7XEqeG6vsO1xKlL4buvxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4buld8Spw7rhu7PhurDEqXXhu5HEqSrDteG6rsSpw7rhurbEqcO6RMSp4buz4bqq4bu1xKnDveG7teG7meG7tcSp4buG4buz4bu3w7rhu7PEqeG7huG7s+G7scSC4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaC3EqcOa4buz4buCTnbhuq7EqeG7hsON4bq44bquw73EqcO64buzw4HEqcO54buK4bquw73EqcOD4buT4bu1xKnhurjEqeG7peG6tuG7gcSp4bqu4buR4bqwxKnhuq7DvUXEqeG7t+G7hsSp4buz4bqmxILEqeG7gMO14buC4buBxKnhu4bhu7PDtU7EqUvhu7nEqXXhu4LhuqrDusSp4buG4buE4bu1xKnhur7DtMO6xKnhu4bhu7Ny4buGxKnDuuG7s+G7neG7hsSp4bqu4buzw43EqcSC4bq04bu1xKnhuqLhu7Phu7XEqeG7huG7s+G7ucSpdeG7kcSp4buy4bqyw7XEqcOD4buT4bu1xKnEguG6uMSp4buG4bqww7Xhuq7DvcSp4bq+w7Xhu4HEqeG6vOG7s+G7t8O1xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG6vuG7meG7tcSp4buG4bqw4buR4bquxKnhu6Vx4buCxKnhu4bhuqbEgsSpw7rhurbEqcODxJDhurzEqUvDgsSpw73DteG7tcSp4bq+cOG7hsSpw7rDjOG6rsO94buHxKnDmknhuq7DvcSp4buG4buKxKnhu4DDteG7gsSpdUrDtcSpcE7hu4HEqcO64buZxKlN4bq2xILEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDteG7tcSpw7rhurLhuq7EqeG6ruG7s+G7ueG6rsSp4buG4buzcE7EqcO64bqw4bquxKnDuuG7s+G6tsSp4bqu4buz4buRxKl14buRxKkqw7Xhuq7EqeG6rkrDteG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgtxKkm4bqq4buGxKl14buCQuG7tcSp4buAw7Thuq7DvcSp4buG4bu14bqu4buzxKnhu4DDjUThuq7DveG7gcSp4buG4bu14but4bquw73EqXXhu5HEqeG7suG6ssO1xKnDg+G7k+G7tcSpxILhuqrhu4bEqcODceG6rsSp4bquSsO1xKnhurDDteG6rsO9xKnhurDDteG6rsO9xKnhuq7hu7PDjcSpw7rDtOG7tcSpw4PhurDDtcOqZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaC3EqTfhu7Xhu7Hhuq7EqeG7gMONxKnhu6XDjMO1xKnhuq7hu5HhurDEqcO5w7TEgsSp4buX4bquxKnhu4bhur7huqrEgsSpxILDtE7EqXVExILEqeG6rsONxJDDusSpw7pIw7XEqeG6ruG7s+G7kcSpdeG7keG7h8SpN+G6vsONxJDDusSp4buAw7Xhu4LEqcO94bu5xKnhur7huqjhu7XEqcO64buz4buE4bquw73EqcSC4buRTsSpw7pJ4bquw73EqeG7gOG7q8SpdUHEqeG7huG6vkXhu7XEqcOK4buC4buZxKl1w7ThurDhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4oCcJuG6quG7hsSpxIJw4buGxKnEgsONReG7tcSp4bquw71F4oCd4buBxKnhu6XDteG6rsO9xKnDuuG7s8So4bu14buBxKl14buRxKnhu7LhurLDtcSp4bquw73hu7PDgMSp4bul4but4bquxKnDuuG7s+G7gk524bquxKnDuuG6sOG6rsSpw7rhu7PhurbEqXVBxKnEguG7ueG6ruG7s8SpdXROxKnDuuG7s+G7reG7huG7gcSp4bq+4bqo4bu1xKnDiuG7gsO1TsSp4buAw7Xhuq7DvcSp4bquw73hu7Phu7XEqeG6rsO9RcSp4bqu4buz4buRxKl14buRxKkqw7Xhuq7hu4fEqeKAnCrhu6vEqeG6ruG7keG6sMSp4buz4bq0xKl14bu14but4buGxKnEguG7ueG6ruG7s8Sp4buz4buT4bu1xKnDuuG6sOG6rsSpw7rhu7PhurbEqeG6ruG7seG6rsSpxILEkOG7tcSpw4rhu4LDtU7EqeG7gMO14bquw73EqeG7l+G6rsSp4buG4bq+4bqqxILEqeG7pXfEqeG7huG6vuG7mcSp4buG4buzRuG6vcSpLcSpVeG7kcSp4buy4bqyw7XEqeG7gOG7gk7EqcOD4buCcuG6ruG7h8Sp4bqzck7EqeG6ruG7seG6ruG7gcSp4bqi4buz4bu1xKnhu4bhu7NwTsSpdeG7kcSpKsO14bquxKnhu6Xhu63huq7EqeG6ruG7s+G7kcSpxILhu7nhuq7hu7Phu4HEqXXhu5HEqcO64buR4bquw73EqcO64bqsxKnhu4bhu7nhuq7hu7PEqcO64buzxKjhu7XEqcODxJDhuq7EqeG7huG7teG7reG6rsO9w6pnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loLcSp4buy4buR4bquw73EqU3hurbEgsSpw4PDtOG6rsO9xKnDveG7teG7r+G6rsO9xKlLxJDhu7XEqeG6ruG7s8O14buCxKnEguG7kcSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSpxILhu5FOxKnDuknhuq7DvcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7s8O14buHxKkp4bquw73EqeG7huG6vkXhu7XEqcO64bq2xKnEgsah4buG4buBxKnhu4bhur7DjcSQw7rEqeG7gMO14buCxKnDveG7ucSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSpxILhu5FOxKnDuknhuq7DvcSpdUHEqeG7pcO04bqu4buzxKnDuuG7s+G7reG7hsSpw73hu7Xhuqzhuq7DvcSp4bqu4buzw43EqcSC4bqq4buGxKnDuuG6sOG6rsSpw7rhu7PhurbEqcO64buz4bqwxKlN4bunxILhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loLcSpw5pIw7XEqeG7peG7tcSp4buG4buzw7VOxKnhuq7DvcONReG7tcSpdeG7kcSp4buT4buHxKnigJPEqVXhu5HEqSrDteG6rsSpS+G7isO1xKl1w43EkMO6xKlL4buR4bqwxKnhu4Dhu6Hhuq7EqeG7peG7lcSpw7pw4buGxKnhu4bhu7Xhu63huq7DvcSp4bul4bqq4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7hu4fEqTXhuqjhu7XEqeG6ruG7s8ONxKnhu6V3xKlN4bqww7XEqcO5QeG7gsSp4buG4buz4buxxILEqeG7huG7ocSCxKnhu4bhur7hu5Phuq7DvcSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7s+G7keG6rsO9xKlN4bq2xILEqeG7pcO14bquw73EqeG7huG7teG7rcO6xKnDukjDteG7gcSpdeG7kcSpS+G6psSp4buGw43EqeG6onfDqmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgtxKnDmUHDuuG7s8SpdXbhuq7hu7PEqeG7s+G6sOG7keG6ruG7s8Sp4buz4bqw4buR4bqu4buz4buBxKlN4bq2xILEqcSC4bu54bqu4buzxKnhu4bhur7huqrEgsSpw7rGoeG6vMSpw7pJ4bquw73EqcO94bu1w7XEqeG7huG7l+G6rsO9xKnhu4bhu7Phu7nEqeG6vOG7s+G7meG7teG7h8Sp4buy4bqmxILEqeG6ruG6tOG7gcSp4buG4bqm4bu1xKnDuuG6tsSpbMSpw7rhurDhuq7EqcO94buRxKnEgsO04bu1xKnhu6Xhu6nEqcSC4buRxKnDuuG7s+G7hOG6rsO9xKnhuq7hurbEqcO6SeG6rsO9xKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4buzw7Xhu4fEqTfhur7DjcSQw7rEqeG7peG6tsSpw4Phu5HEqeG6ruG7s+G7kcSp4bqm4bquw73EqcOa4buz4bu14but4bquxKnEgnDhu4bEqcO64buz4bu14butw7rEqU3hu6fEqeG7peG7k+G6vOG7h8SpNeG6qOG7tcSp4bqu4buz4buRxKnDuuG6psSp4buy4buCdsSp4bqi4bux4buCxKnEgnDhu4bEqcO64buzcuG7gsSpw7rhu6FOxKnDuuG7meG6ruG7s+KApuG7h8Spw5rhu7PGocO6xKnDg+G7kcSp4bq84buz4buZ4bu1xKnDveG6tuG6vMSp4buG4bu14buv4bquxKnhu4bhu7Xhu6/huq7EqcODxqHhurzEqcO6w7Thu7XEqcO6w7XEguG7p+G6vsO1xKnhuq7DveG6sOG7keG7tcSp4bquw73huqTEqeG7huG7s+G7ucSpxILDtU7EqeG6vsO1xKnEgsSQ4bu1xKnhu6Xhu4JC4bu1xKnhu6XDjcOJw7rEqeG7huG6vuG6qsSCxKl14buRxKnhu5Phu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loVeG7kcSp4buy4bqyw7XEqeG6rsO94buz4bunxKnDuuG7s+G7gk524bquxKnhuq7hu5VOxKnDveG7tUXEqeG7huG7s+G7ucSp4buG4buzcE7EqeG6rsO94buC4bqm4bu1xKnhuq7DveG6sMO14bu1xKlL4bu1dsO6xKnEgnDhu4bEqcO6w7Thu7XEqcSCw7ROxKl1RMSCxKnhuq7DjcSQw7rhu4fEqcOaSeG6rsO9xKnhuqJ3xKnhu4bhu4rEqcOD4buEw7rEqeG7peG6tuG7gcSpdeG7kcSp4bqu4buzcuG6rsSp4bq+w7XEqcSC4bu54bqu4buzxKnhu6Xhu5XEqeG7gMO14bu1xKnhu4DDteG7gsSp4buGcOG7hsSpw7rhu5nEqcSC4bq04bu1xKnDuuG7s+G7gk524bqu4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOd4bu1RcSp4buG4buz4bu5xKl14buRxKnhu7Phu7V34buCxKnhur7hu5vhuq7DveG7gcSp4bqi4bupxKnhu4bhur7huqrEgsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqeG7pcO04bquw73EqeG7gMOJxKnEguG7kcSp4bul4bu14buv4buCxKnhu4DDicSp4bqu4buzcOG7hsSpw7rhu7Phu7fhuq7hu7PEqcOD4buRxKnhu4Dhu4jEqeG7s8aw4bq8xKnhu7PhurLhu7Xhu4HEqeG7t8O64buzxKnhuqLhu4zEqeG6uMSpxIJD4bu1xKnhuq7DvcONReG7teG7h8Spw53hu7XDtMSp4bqu4buzw43EqXXhu5HEqeG7gOG6rOG6rsO9xKnigJzhu4bhu7PhurDDtOG6rsO94oCdxKnhu7NE4bquxKnEguG6quG7hsSpw7rhu7Phu4Thu4bEqeG7huG7s+G7ucSpw7rhurDhuq7EqcO64buz4bq2xKnhuq7hu7Phu5HEqXXhu5HEqSrDteG6rsSp4bul4buVxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4bq84buz4buZ4bu1xKnDuuG7s+G7reG7hsSpS+G7kcSpdeG6tOG6rsSp4buG4bq+4bqqxILEqeG6ouG7tcO1xKnDuuG6tsSp4buG4buzd8Sp4bul4buVxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw7nDtMSCxKnDg+G7kcSCxKnDg+G7teG7r+G7gsSp4bqu4buzw43EqUtyTuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4loJsO14bu1xKnhurPhu4Lhu7VnL+G6vGg=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]