(vhds.baothanhhoa.vn) - Bình thường bữa sáng hay ăn ở nhà, nhưng hôm nay do công việc phải đi làm sớm, chị Hằng cùng hai con ra quán ăn sáng cho tiện.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXEkOG7lEXhu48mxajhur5Xw5RZ4bq+WCbFqOG6vlc7xajEkC/hu5RFxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXhurnhu6hZ4bum4bq+e+G7pjE7WeG7pOG6vuG7lDbhu4rhur4+4buIWeG7pOG6vuG7puG7imHhur5NWeG6vi7hur5Z4bumxKjhuqjhur5Z4bumMVnhu6Thur7hu6YjWOG6vlnhu4ph4bq+xqDDneG6vuG7liNZ4buk4bq+N8WoVOG7luG6vijhu6ZLxajhur7hu5rFqOG6vlfEqFjhur4+Oljhuqjhur7hu5bhu6bhu6rhur7EqU9Z4buk4bq+4buWXVnhu6Thur7hu6bhu4rFqOG6vuG7lsOdWeG6vjzhu4rhur4pfeG7iFnhur5NWeG6vj7hu4hZ4buk4bq+4buW4bumw53hur57xahUWeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GRsOMKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4Lhu4ZIL+G7hsOMScag4buC4buGSEfhu4bhu4TDjXvhu4LDjeG7gEhX4buGLeG7huG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rhu48mxajhur5Xw5RZ4bq+WCbFqOG6vlc7xajDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKRkbDjMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikVDxak84buKWeG7puG6vljFqFnhu6bhur7hu6bhu7bhu4rhuqrhur7DteG7pH0kWeG6puG6vmpZe+G7nDxZ4buce0TEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6JZ4bq+OcOdWeG7pOG6qOG6vuG7mlJZ4bq+V1vhu5bhur57PEvhur57xahTWeG6vlnhu6YxWeG7pOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vnvhu6hY4bq+e+G7psOVYeG6vjfGr+G6vuG7muG7jn3huqjhur7hu5TFqFJ74bq+WOG7qFnhu6bhur7hu5pV4bq+KX1RWeG6vi7hur5Z4bumxKjhuqjhur7hu5bhu6bhu6rhur5XSsWo4bq+4bukw5RZ4bq+4buW4bumIOG6vil94buIWeG6vlnhu7LFqOG6puG6vuKAnOG6u+G7puG7quG6vj/FqOG6qOG6vuG7piNY4bq+WeG7imHhur7hu5bhu6bDneG6vuG7nFjhur5ZLOG6vuG7hOG6vuG7lOG7iHvhur4o4bumLuG6quG6vuG6v1jhur7hu5pV4bq+KX1RWeG6vjfGr+G6vi7hur5Z4bumxKjhur5Yw5V74bq+PCTFqOG6quG6vsSpI1jhur5ZxKjDneG6vk1Z4bq+e8WoUijhur7hu5xY4bq+ezxL4bq+e8WoU1nhur5XfSNZ4bq+WeG7puG7ouKAneG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhurvhu6bhu6rhur7hu5bhu6Yg4bq+KX3hu4hZ4bq+4buW4bumMeG7iuG6vlbhu6oo4bq+V1FZ4bq+e8WoUlnhu6Thur574bum4buo4bq+4buUxKjhur7EqVThur43xKjhur7hu5TEqOG6vuG7jcOd4buKWeG6vlnhu6Qkxajhur7hu6TDlFnhur7hu5rhu7Lhur5Z4buyxajhur5XfSNZ4bqm4bq+4bq7MuG6vuG7msWo4bq+4buaxajhur7hu5bhu6bhu4h94bqo4bq+KOG7piLhur5ZNuG6vljhu6hZ4bum4bq+PsWoWeG7puG6vjnDnVnhu6Thur5XxKjhur7hu6bhu4ph4bq+KX1RWeG6vjfhu5Bh4bq+4bua4buy4bqo4bq+V1vhu5bhur5ZxKjDneG6vlnhu6Y64bq+e+G7puG7qOG6vljhu4pZ4buk4bq+POG7iuG6vns8S+G6qOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vijhu6ZLxajhur5XTVnhur57TVnhur7hu6Thu6jhur7hu5rhu4594bqq4bq+4buNW+G7luG6vlnEqGHhur7hu5bhu6bhu6rhur7hu5bhu6Yg4bq+KX3hu4hZ4bq+WDrFqOG6vldRWeG6vnvFqFJZ4buk4bqo4bq+e+G7piPFqOG6vuG7nFjhur7hu5Yy4bq+4buaMeG7iuG6vuG7luG7puG7iH3hur7hu5rFqOG6vuG7puG7tuG7luG6qOG6vlfDlFnhur4+4buKfeG6vns8S+G6vuG7ljBZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6oxLOG7luG6vj404bq+4buaJFnhu6Thur7DoeG6vuG7liDhu4rhur7hu5bhu6bhu6rhur7hu5bhu6Yg4bqo4bq+4buW4bum4buq4bq+xKlPWeG7pOG6vuG7luG7iFjhur4/WeG6vjwkxajhur7hu5ox4buK4bq+4buWw51Z4bq+4buaxajhur7hu6bhu7bhu5bhuqrhur7hurvhu6bhu6rhur574bumw5Vh4bq+N33FqOG6vjfhu6jhur7hu5bhu6bhu6rhur7hu5bhu6Yg4bq+KX3hu4hZ4bq+xqDDmuG6vnvGr1nhu6bhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5TEqOG6vsagw5rhur7hu6TDlFnhuqjhur7hu5TFqFJ74bq+e+G7piNZ4buk4bq+4buWS1jhuqjhur7GoF3hur5W4bumI1nhu6Thur7hu5TFqFJ74bq+WOG7qFnhu6bhur5XxKjhur7hu4rFqOG6vlnhu6YxWeG7pOG6vjfhu5hZ4bq+WeG7ssWo4bq+4buaIeG6vuG7luG7psOd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcO5feG7iuG6vljDlWHhur7hu6YjWOG6vsagw53hur5W4bumI1nhu6Thur7hu5rFqOG6vk1Z4bq+PuG7iFnhu6Thur4u4bq+WeG7pMOdxKjFqOG6vllRWeG6vuG7luG7puG7quG6vsSpT1nhu6Thur7hu5bhu6Yx4buK4bq+4buW4buy4bq+xqDhu6oo4bq+ezxL4bq+e8WoU1nhur5ZLOG6vuG7piNY4bq+ezwxOuG7luG6quG6vuG7p+G7iFnhu6Thur5Z4buKYeG6vlnhu6TEqGHhur5Z4buk4bum4buw4bqo4bq+4buW4bum4buq4bq+4buW4bumIOG6vuG7miVZ4buk4bq+PCDhur7hu5bhu6YkWeG7pOG6vjzhu4rhur4pfeG7iFnhur7hu5Yw4bq+TVnhur7hu5YwWeG7pOG6vlfEqOG6vuG7mlXhur57PEvhur5ZLOG6vld9I1nhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bu1M+G7iuG6vjzhu4rhur7hu5pSWeG6vil94buIWeG6vuG7luG7puG7quG6vuG7mkzhur5Z4buk4bum4buc4bq+e+G7psOVYeG6vuG7pMWo4bu2WeG7pOG6vuG7lMSo4bq+xKlU4bq+w53hu4pZ4buk4bq+w53hu4pZ4buk4bqm4bq+4bq74buIxajhur7hu5Yj4bq+4bumI1jhur57PDE64buW4bq+4buW4bumMeG7iuG6vns8S+G6vnvFqFNZ4bq+4buaW1nhu6Thur5W4bumI1nhu6Thuqjhur7hu5rhu4hZ4buk4bq+V1Dhur484buK4bq+4bucWOG6vllRWeG6vmFRfeG6vuG7lsOUfeG6vlnhu6QxO8Wo4bq+e+G7iuG6vjdT4bq+WeG7psSo4bq+V8OVYeG6vnvFqFNZ4bq+WMSo4bq+ezxL4bqo4bq+4buW4bumw53hur5Z4bukMTvFqOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vil94bucWeG6vuG7lMWoUnvhur5ZLOG6vnvhu6ZS4bq+WcSoYeG6vsagw5rhur5Yw5V74bq+V05YxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG6ucSo4bq+4buNw53hu4pZ4bq+4buWMFnhu6Thur574bumUVjhur43xKjDneG6puG6vuG7icWoO+G6vlnhu6bFqFN94bq+WeG7pDE7xajhur7hu6TFqOG7ilnhur5XTljhuqjhur7hu6bhu7bhur7hu5Yy4bq+4bukxahL4bq+Nzvhur4pfVFZ4bq+WcSoYeG6qOG6vil9UVnhur5Z4bu24bq+4buaVeG6vuG7lMWoVFnhur5YxahZ4bum4bqo4bq+PCTFqOG6vil94bqhe+G6vlks4bq+4bua4buy4bqq4bq+xakjxajhur574bumw5Vh4bq+LuG6vuG7luG7pizhur4+fT174bqq4bq+4bq/WOG6vllRWeG6vjxbe+G6vlbFqFnhu6bhur5Z4buk4bumxahUWOG6qOG6vuG7mjNZ4buk4bq+4buW4bumw53hur5ZLOG6vld9WeG7pOG6vnt9WeG7pOG6quG6vuG6ueG7iHvhur4o4bumLuG6vuG7luG7suG6vlc7xajhur5XTMWo4bq+4buU4buKw53hur5Z4bumxahRfeG6vuG7muG7jn3hur5YxKjhur7hu5Yy4bq+KX3huqF74bq+e+G7plLhur5ZxKhh4bq+4buW4bumS+G6vuG7luG7plJ74bq+WeG7pDE7xajhur574buK4bq+xKjEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7Xhu6Thu6bhu5zhur7hu6bhu4rFqOG6vuG7lMSo4bq+WeG7ssWo4bq+N+G7kGHhur7hu5bhu6bhu6rhur7hu5bhu6Yg4bq+KX3hu4hZ4bq+4buW4buy4bq+KOG7psOUWeG6vuG7luG7piV74bq+xqBK4bqo4bq+WeG7ssWo4bq+WeG7pjHhur4o4bum4buOWeG6vuG7lH3hu4rhuqbhur7igJzhurvhu6ZO4buW4bq+WeG7pDE7xajhur574buK4bq+KX1RWeG6vnvhu6Yjxajhuqjhur5XW+G7luG6vlnEqMOd4bq+4bukw5Mo4bq+V0rFqOG6vnsjxajhur5Z4bumTuG7luG6vlfEqOG6vuG7mjEs4buW4bq+WMSo4oCd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcO14buk4bum4buc4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+VzvFqOG6vuG7luG7puG7ssWo4bq+e+G7isWo4bq+4buW4bum4buq4bq+xKlPWeG7pOG6vuG7lDThu5bhur5XTljhur5Z4bumMVnhu6Thur5W4bumI1nhu6Thur5Z4buyxajhur7hu6Thu6jhuqrhur7hurkxOuG7luG6vldKxajhur7hu6TDlFnhur7hu5bhu6bhu6rhur7hu5bhu6Yg4bq+KX3hu4hZ4bq+4buk4bu2xajhur7hu4Lhur7hu5Thu4h74bq+KOG7pi7hur7hu5bhu6bDneG6vjcs4bq+4buW4bumJFnhu6Thur43xKjhur5Z4buyxajhuqbhur7FqTwxOuG7luG6vuG7nFjhur7hu5bhu7RZ4bq+WSzhur7hu5bhu6bhu6rhur7hu4Thur7hu5Thu4h74bq+KOG7pi7huqjhur5X4buIe+G6vlk24buK4bq+4buW4bum4buq4bq+e8avWeG7puG6vnvFqFNZ4bq+PCTFqOG6vuG7nFjhur57PEvhur5XfSNZ4bq+WeG7puG7ouG6quG6vuG6u+G7puG7quG6vuG7ljBZ4buk4bq+4buUxahSe+G6vljEqOG6qOG6vijhu6Yi4bq+WTbhur5Y4buoWeG7puG6vnvhu6bhu7BZ4bum4bq+e+G7psOdS1nhu6Thur7hu6bhu4ph4bq+KX1RWeG6qOG6vllSfeG6vjfhu6jhur5Yw5Vh4bq+4buW4bumIuG7luG6vlnhu6Thu6bhu6hZ4bq+WMSo4bq+4buaVeG6vlnhu6QxO8Wo4bq+VuG7puG7iOG7luG6vuG7muG7iFnhu6bhur7hu6TFqOG7iOG6vj7hu4rFqOG6vjdT4bq+4buWw51Z4bq+WeG7pDE7xajhur5Y4buoWeG7puG6vnvhu6bhu6jhur574bumNOG7luG6vj404bq+VuG7piNZ4buk4bq+4bua4buIWeG7pOG6quG6vuG7tTrFqOG6vuG7lkvhur5Z4bukMTvFqOG6vljEqOG6vns8MTrhu5bhur5Wxajhu4rhur5Z4buyxajhur5YJXvhur5XO8Wo4bq+WeG7imHhur5XSsWo4bq+WeG7ssWo4bq+VzvFqOG6vlbhu6bhu4jhu5bhur574bum4buo4bq+WDrFqOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vuG7muG7iFnhu6Thur57xahZ4bq+N8So4bq+WeG7ssWo4bq+OcOVfeG6vlnhu6QxO8Wo4bq+VuG7puG7iOG7luG6vj7hu4p94bq+VzFZ4buk4bq+V8So4bq+4buaxahTfeG6vlbhu6YjWeG7pOG6vuG7puG7imHhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7Xhu6Thu6bhu5zhur574bumw5Vh4bq+e8WoUlnhu6Thur7hu5bhu6bhu6rhur7EqU9Z4buk4bqo4bq+4buUxKjhur7EqVThuqjhur7hu5TEqOG6vuG7jcOd4buKWeG6vjnDlX3hur7hu6Yq4bq+WeG7pjHhur43M+G7iuG6vuG7lOG7quG6vuG7lE574bq+e0rFqOG6vns84buQWeG6vlgle+G6vjfFqFThu5bhur5XxKhY4bq+PuG7isWo4bq+ezzhu4jFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxIN9e+G7psOdPMOKRcO64bum4buKWeG6vuG7teG7jlnEkC8oRQ==

Phan Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]